โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 กิจกรรม

วันสุดท้าย ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2560
ศุกร์ 28 กรกฎาคม 2560 - ศุกร์ 28 กรกฎาคม 2560

สถานที่ : มทร.ล้านนา ลำปาง
ผู้รับผิดชอบ : กองการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง
วันสุดท้าย ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2560 >> อ่านต่อ


การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 4
อังคาร 25 กรกฎาคม 2560 - พฤหัสบดี 27 กรกฎาคม 2560

สถานที่ : มหาวิทยลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ผู้รับผิดชอบ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ล้านนา
การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 4 (4th CRCI 2017)และการประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ ด้านพลังงานไฟฟ้าแร... >> อ่านต่อ


สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2560
จันทร์ 24 กรกฎาคม 2560 - อาทิตย์ 30 กรกฎาคม 2560

สถานที่ : มทร.ล้านนา ลำปาง
ผู้รับผิดชอบ : กองการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง
สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2560 มทร.ล้านนา ลำปาง ตรวจสอบตารางสอบได้ที่... >>> ตรวจสอบตารางสอบ <<< >> อ่านต่อ


งานประชุมวิชาการ iSTEM-Ed2017
พุธ 12 กรกฎาคม 2560 - ศุกร์ 14 กรกฎาคม 2560

สถานที่ : ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่
ผู้รับผิดชอบ : คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับ สมาคมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า(ประเทศไทย) จัดงานประชุมวิฃาการนานาชาติ  iSTEM-Ed2017 ครั้งที่ 2 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2560 จึงขอเชิญชวน นักวิจัย นักศึกษา คณาจารย์ และผู้ที่สนใจ ร่วมส่งบทความเพื่อเข้าร่วมการนำเสนอผลงานในครั้งนี้ ภายในวันที่ 1 มีนาคม 25560 บทความที่ผ่านการตอ... >> อ่านต่อ


อบรมเทคนิคการชิมกาแฟแบบมืออาชีพ level1
พุธ 12 กรกฎาคม 2560 - พฤหัสบดี 13 กรกฎาคม 2560

สถานที่ : สาขาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
ผู้รับผิดชอบ : สาขาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
>> อ่านต่อ


ตรวจสุขภาพนักศึกษา รหัส60
พฤหัสบดี 29 มิถุนายน 2560 - ศุกร์ 30 มิถุนายน 2560

สถานที่ : ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มทร.ล้านนา ลำปาง
ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายกิจการนักศึกษา กองการศึกษา
          แจ้งนักศึกษารหัส 60 เข้ารับการตรวจสุขภาพระหว่างวันที่ 29 – 30 มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ตามกำหนดการแนบ  หากนักศึกษาไม่สามารถเข้ารับการตรวจสุขภาพตามวันและเวลาที่กำหนด นักศึกษาสามารถเข้ารับการตรวจสุขภาพด้วยตนเองได้ที่โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี ในระหว่างวันที่ 3 – 7 กรกฎาคม 2560  เวลา 08.30 – 16.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ฝ่ายกิจการนักศึกษา 054-342547-8 ต่อ 113 >> อ่านต่อ


เปิดภาคการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2560
จันทร์ 29 พฤษภาคม 2560 - พุธ 31 พฤษภาคม 2560

สถานที่ : มทร.ล้านนา ลำปาง
ผู้รับผิดชอบ : กองการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง
เปิดภาคการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2560 >> อ่านต่อ


เรียนปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่
จันทร์ 22 พฤษภาคม 2560 - ศุกร์ 26 พฤษภาคม 2560

สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์ มทร.ล้านนา ลำปาง
ผู้รับผิดชอบ : สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล สาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
>> อ่านต่อ


ถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560
พฤหัสบดี 18 พฤษภาคม 2560 - พฤหัสบดี 18 พฤษภาคม 2560

สถานที่ : อาคารวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
ผู้รับผิดชอบ : กองการศึกษา
กำหนดการสำหรับนักศึกษาใหม่ >> อ่านต่อ


อบรมการใช้งานระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษาใหม่
พฤหัสบดี 18 พฤษภาคม 2560 - พฤหัสบดี 18 พฤษภาคม 2560

สถานที่ : อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
กำหนดการอบรมคลิก >> อ่านต่อ


Count Activity : 221 - 230 ทั้งหมด 315

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา