โลโก้เว็บไซต์ คณะผู้บริหาร หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

คณะผู้บริหาร หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง


ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
aaaaa

ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.วรวุธ ชัยเนตร

ผู้ช่วยอธิการบดี (ลำปาง)


เบอร์โทร : 054-342547-8

อีเมล : wchaine@rmutl.ac.th

ผู้อำนวยการ

น.ส.ปภาวรินท์ บุญมาก

ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรลำปาง


เบอร์โทร : 054-342547-8

อีเมล : Papavarin@rmutl.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ  สินทวีวรกุล

ผู้อำนวยการกองการศึกษาลำปาง


เบอร์โทร : 054-342547-8

อีเมล : scharoon@rmutl.ac.th

รองคณบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

นางพวงทอง  วังราษฎร์

รองคณบดีคณบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์


เบอร์โทร : 054-342547-8

อีเมล : jojo@rmutl.ac.th

นางสาวปิยมาสฐ์ ตัณฑ์เจริญรัตน์

รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร


เบอร์โทร : 054-342547-8

อีเมล : piyamaz@rmutl.ac.th

รองศาสตราจารย์วันไชย  คำเสน

รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์


เบอร์โทร : 054-342547-8

อีเมล : wanchai_kh@rmutl.ac.th

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา