โลโก้เว็บไซต์ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ลำปาง) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ลำปาง)


การจัดซื้อจัดจ้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ลำปาง)

► แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

► รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

► สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา