โลโก้เว็บไซต์ กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (BAC) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (BAC)


วาระประชุม BAC ครั้งที่ 4

 

- ขอเชิญคณะกรรมการบริหารฯ วันพุธ ที่ 30 กันยายน 2563

- ระเบียบวาระประชุมBAC ครั้งที่ 4

-  เอกสารประกอบ
        - หมายเลข 1 รายงานประชุมBAC ครั้งที่ 2 เมื่อพุธ 19 ก.พ. 63
        - หมายเลข 2 รายงานการเบิกจ่ายฯ
        - หมายเลข 3 สรุปรายได้จากการบริหารทรัพย์สินฯ2563
        - หมายเลข 5 โครงสร้างพื้นที่ลำปาง
        - หมายเลข 6 กำหนดการประเมินฯ
        - หมายเลข 7 คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้างาน
        - หมายเลข 8 (ร่าง) คำสั่งงานแนะแนวฯ
        - หมายเลข 9 คำสั่งคณะทำงานระดับศูนย์สอบฯ
        - หมายเลข 10 ข้อมูลส่งโปสเตอร์ปชส.V-Net
        - หมายเลข 11 สรุปข้อมูลนักศึกษา1.63
        - หมายเลข 12 การเทียบโอนรายวิชานศ.รหัส 63
        - หมายเลข 13 รายงานตัวนศ.ใหม่รหัส 63
        - หมายเลข 14 ข้อมูลแผนการเรียนการสอน63
        - หมายเลข 15 การจัดสอบกลางภาค1.63
        - หมายเลข 16 (1) สรุปผลการดำเนินงานฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
        - หมายเลข 16 (2) สรุปงานตีพิมพ์ประจำปี-63
        - หมายเลข 16 (3) สนับสนุนงานบริการคณะวิศวกรรมศาสตร์
        - หมายเลข 16 (4) สนับสนุนงานบริการคณะวิทยาศาสตร์
        - หมายเลข 16 (5) สนับสนุนงานบริการคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
        - หมายเลข 16 (6) วิศวกรรม
        - หมายเลข 16 (7) บริหาร
        - หมายเลข 17 (1) ตารางสรุปคะแนน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2562
        - หมายเลข 17 (2) สรุปคะแนน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562

วาระประชุม BAC ครั้งที่ 3

- ขอเชิญคณะกรรมการบริหารฯ ประชุมวาระพิเศษ

- ระเบียบวาระประชุมBAC ครั้งที่ 3 พ 18 มี.ค. 63

- เอกสารทางการเงิน ณ 16 มีนาคม 2563

 

วาระประชุม BAC ครั้งที่ 2

- วาระประชุมBAC ครั้งที่ 2 พ 19 ก.พ. 63

- เอกสารหมายเลข 2 การเงิน

- เอกสารหมายเลข 3 เงินกองทุนสงเคราะห์ฯ

- เอกสารหมายเลข 4 การจัดคนลงตามประกาศแบ่งส่วนราชการและหน่วยงานภายใน

- เอกสารหมายเลข 5 สรุปข้อมูลนักศึกษาทั้งหมด

- เอกสารหมายเลข 6 ขอปรับลดค่าเช่า

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา