โลโก้เว็บไซต์ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (BAC) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (BAC)


กำหนดการประชุมประจำปี พ.ศ. 2565

 

ระเบียบวาระการประชุม

ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 1/2565

ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 2/2565

ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 3/2565

ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 4/2565

ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 5/2565

ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 6/2565

ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 7/2565

 

บันทึกขอเชิญประชุม

บันทึกขอเชิญประชุมคณะกก.บริหาร ครั้งที่ 1/2565

บันทึกขอเชิญประชุมคณะกก.บริหาร ครั้งที่ 2/2565

บันทึกขอเชิญประชุมคณะกก.บริหาร ครั้งที่ 3/2565

บันทึกขอเชิญประชุมคณะกก.บริหาร ครั้งที่ 4/2565

บันทึกขอเชิญประชุมคณะกก.บริหาร ครั้งที่ 5/2565

บันทึกขอเชิญประชุมคณะกก.บริหาร ครั้งที่ 6/2565

บันทึกขอเชิญประชุมคณะกก.บริหาร ครั้งที่ 7/2565 

 

อื่น ๆ

เอกสารประกอบการประชุม ครั้งที่ 1/2565

เอกสารประกอบการประชุม ครั้งที่ 2/2565

เอกสารประกอบการประชุม ครั้งที่ 3/2565

เอกสารประกอบการประชุม ครั้งที่ 4/2565

เอกสารประกอบการประชุม ครั้งที่ 6/2565

เอกสารประกอบการประชุม ครั้งที่ 7/2565

---------------------------------------

แบบเสนอวาระการประชุม ครั้งที่ 3/2565

แบบเสนอวาระการประชุมฯครั้งที่ 4/2565

แบบเสนอวาระการประชุมฯครั้งที่ 6/2565

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา