โลโก้เว็บไซต์ อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

อัตลักษณ์/เอกลักษณ์


อัตลักษณ์

"บัณฑิตนักปฏิบัติ มีความเป็นมืออาชีพ  มีเทคโนโลยีเป็นฐาน"


เอกลักษณ์

"อุตสาหกรรมเกษตร"




ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา