โลโก้เว็บไซต์ อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

อัตลักษณ์/เอกลักษณ์


อัตลักษณ์

"บัณฑิตนักปฏิบัติ มีความเป็นมืออาชีพ  มีเทคโนโลยีเป็นฐาน"

 

เอกลักษณ์

"เกษตรอุตสาหกรรม"

 

 

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา