โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 กิจกรรม

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพแก่ นศ.ปวส.2 ก่อนสอบ V-NET
พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2560 - พุธ 22 กุมภาพันธ์ 2560

สถานที่ : ห้องเธียร์เตอร์ อาคารเรียนรวม 80 พรรษา
ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายวิชาการ กองการศึกษา
กำหนดการติว >> อ่านต่อ


วันสถาปนามหาวิทยาลัยครบรอบ 12 ปี
พุธ 18 มกราคม 2560 - พุธ 18 มกราคม 2560

สถานที่ : มทร.ล้านนา
ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานอธิการบดี
>> อ่านต่อ


วันเปิดภาคการศึกษา 2/2559
จันทร์ 9 มกราคม 2560 - จันทร์ 9 มกราคม 2560

สถานที่ :
ผู้รับผิดชอบ : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
>> อ่านต่อ


ลงทะเบียนผ่านระบบทะเบียนกลาง นักศึกษาทุกรหัส
จันทร์ 9 มกราคม 2560 - อาทิตย์ 22 มกราคม 2560

สถานที่ :
ผู้รับผิดชอบ : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เฉพาะนักศึกษาระดับ ปวส/ปริญญาตรี กรณีชำระเงินล่วงหน้าแล้ว แต่ประสงค์จะลาพักการเรียน ภายใน 14 วันแรกของภาคการศึกษาปกติ หรือภายใน 7 วันเรก ของภาคการศึกษาฤดูร้อน จะขอคืนเงินค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่ายเป็นรายภาคการศึกษา ในภาคการศึกษานั้นๆ ได้ครึ่งหนึ่งและไม่ต้องชำระค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษา (ระเบียบว่าด้วยการคืนค่าาบำรุงการศึกษา พ.ศ.2552 ข้อ 5.1) >> อ่านต่อ


วันเปิดภาคเรียน 2/2559
จันทร์ 9 มกราคม 2560 - จันทร์ 9 มกราคม 2560

สถานที่ :
ผู้รับผิดชอบ : มทร.ล้านนา ลำปาง
วันเปิดภาคเรียน 2/2559 มทร.ล้านนา ลำปาง >> อ่านต่อ


RMUTL 1st ISHPMNB 2017
พฤหัสบดี 5 มกราคม 2560 - ศุกร์ 6 มกราคม 2560

สถานที่ : มทร.ล้านนา
ผู้รับผิดชอบ : สถาบันวิจัยและพัฒนา
The 1st International Symposium on Application of High-voltage, Plasmas & Micro/Nano Bubbles to Agriculture and Aquaculture, ( >> อ่านต่อ


ส่งระดับคะแนนในระบบทะเบียนกลาง ภาคเรียนที่ 1/2559
พุธ 21 ธันวาคม 2559 - อาทิตย์ 11 ธันวาคม 2559

สถานที่ : มทร.ล้านนา ลำปาง
ผู้รับผิดชอบ : กองการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง
ส่งระดับคะแนนในระบบทะเบียนกลาง ภาคเรียนที่ 1/2559 ระหว่างวันที่ 21 – 29 ธันวาคม 2559 ผ่านระบบทะเบียนกลาง http://regis2015.rmutl.ac.th/teacher/ >> อ่านต่อ


วันปิดภาคการศึกษา 1/2559
จันทร์ 19 ธันวาคม 2559 - อาทิตย์ 8 มกราคม 2560

สถานที่ : มทร.ล้านนา ลำปาง
ผู้รับผิดชอบ : กองการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง
วันปิดภาคการศึกษา 1/2559 มทร.ล้านนา ลำปาง  >> อ่านต่อ


วันที่สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2559
อาทิตย์ 18 ธันวาคม 2559 - อาทิตย์ 18 ธันวาคม 2559

สถานที่ : มทร.ล้านนา ลำปาง
ผู้รับผิดชอบ : กองการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง
วันที่สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2559 >> อ่านต่อ


สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2559
อังคาร 13 ธันวาคม 2559 - จันทร์ 19 ธันวาคม 2559

สถานที่ : มทร.ล้านนา ลำปาง
ผู้รับผิดชอบ : กองการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง
สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2559  ระหว่างวันที่ 13 - 19 ธันวาคม 2559 ณ มทร.ล้านนา ลำปาง ตรวจสอบตารางสอบ >> อ่านต่อ


Count Activity : 141 - 150 ทั้งหมด 200

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา