โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 กิจกรรม

ถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560
พฤหัสบดี 18 พฤษภาคม 2560 - พฤหัสบดี 18 พฤษภาคม 2560

สถานที่ : อาคารวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
ผู้รับผิดชอบ : กองการศึกษา
กำหนดการสำหรับนักศึกษาใหม่ >> อ่านต่อ


อบรมการใช้งานระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษาใหม่
พฤหัสบดี 18 พฤษภาคม 2560 - พฤหัสบดี 18 พฤษภาคม 2560

สถานที่ : อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
กำหนดการอบรมคลิก >> อ่านต่อ


กำหนดทดสอบความรู้ทางภาษาอังกฤษ นศ.ชั้นปีสุดท้าย ปีการศึกษา 2559
พฤหัสบดี 18 พฤษภาคม 2560 - พฤหัสบดี 18 พฤษภาคม 2560

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
ผู้รับผิดชอบ : กองการศึกษา / สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
>> อ่านต่อ


ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
พุธ 17 พฤษภาคม 2560 - เสาร์ 20 พฤษภาคม 2560

สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์, อาคารวิทยบริการเ)ลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
ผู้รับผิดชอบ : กองการศึกษา
กำหนดการคลิก >> อ่านต่อ


งานวิชาการนักศึกษา
พุธ 17 พฤษภาคม 2560 - พุธ 17 พฤษภาคม 2560

สถานที่ : อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
ผู้รับผิดชอบ : สาขาวิทยาศาสตร์
>> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2560
อาทิตย์ 14 พฤษภาคม 2560 - อาทิตย์ 14 พฤษภาคม 2560

สถานที่ : มทร.ล้านนา ลำปาง
ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายวิชาการ กองการศึกษา
>> อ่านต่อ


สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2559
พุธ 3 พฤษภาคม 2560 - อังคาร 9 พฤษภาคม 2560

สถานที่ : มทร.ล้านนา ลำปาง
ผู้รับผิดชอบ : กองการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง
สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2559ตรวจสอบตารางสอบ  >> อ่านต่อ


สัปดาห์สอนทบทวน/สอนชดเชย
จันทร์ 1 พฤษภาคม 2560 - อาทิตย์ 7 พฤษภาคม 2560

สถานที่ : มทร.ล้านนา ลำปาง
ผู้รับผิดชอบ : กองการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง
สัปดาห์สอนทบทวน/สอนชดเชย ประจำภาคเรียนที่ 2/2559 >> อ่านต่อ


บันทึกประวัตินักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560
จันทร์ 1 พฤษภาคม 2560 - อาทิตย์ 14 พฤษภาคม 2560

สถานที่ : มทร.ล้านนา ลำปาง
ผู้รับผิดชอบ : กองการศึกษา
>> อ่านต่อ


พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาระดับ ปวส.
พุธ 26 เมษายน 2560 - พุธ 26 เมษายน 2560

สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์ มทร.ล้านนา ลำปาง
ผู้รับผิดชอบ : กองการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง
งานวันปัจฉิมนิเทศ - วันอำลาสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2559  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  วันพุธที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 07.30 น. ณ อาคารอเนกประสงค์  >> อ่านต่อ


Count Activity : 211 - 220 ทั้งหมด 297

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา