โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 กิจกรรม

ตรวจสุขภาพนักศึกษา รหัส60
พฤหัสบดี 29 มิถุนายน 2560 - ศุกร์ 30 มิถุนายน 2560

สถานที่ : ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มทร.ล้านนา ลำปาง
ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายกิจการนักศึกษา กองการศึกษา
          แจ้งนักศึกษารหัส 60 เข้ารับการตรวจสุขภาพระหว่างวันที่ 29 – 30 มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ตามกำหนดการแนบ  หากนักศึกษาไม่สามารถเข้ารับการตรวจสุขภาพตามวันและเวลาที่กำหนด นักศึกษาสามารถเข้ารับการตรวจสุขภาพด้วยตนเองได้ที่โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี ในระหว่างวันที่ 3 – 7 กรกฎาคม 2560  เวลา 08.30 – 16.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ฝ่ายกิจการนักศึกษา 054-342547-8 ต่อ 113 >> อ่านต่อ


เปิดภาคการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2560
จันทร์ 29 พฤษภาคม 2560 - พุธ 31 พฤษภาคม 2560

สถานที่ : มทร.ล้านนา ลำปาง
ผู้รับผิดชอบ : กองการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง
เปิดภาคการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2560 >> อ่านต่อ


เรียนปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่
จันทร์ 22 พฤษภาคม 2560 - ศุกร์ 26 พฤษภาคม 2560

สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์ มทร.ล้านนา ลำปาง
ผู้รับผิดชอบ : สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล สาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
>> อ่านต่อ


ถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560
พฤหัสบดี 18 พฤษภาคม 2560 - พฤหัสบดี 18 พฤษภาคม 2560

สถานที่ : อาคารวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
ผู้รับผิดชอบ : กองการศึกษา
กำหนดการสำหรับนักศึกษาใหม่ >> อ่านต่อ


อบรมการใช้งานระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษาใหม่
พฤหัสบดี 18 พฤษภาคม 2560 - พฤหัสบดี 18 พฤษภาคม 2560

สถานที่ : อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
กำหนดการอบรมคลิก >> อ่านต่อ


กำหนดทดสอบความรู้ทางภาษาอังกฤษ นศ.ชั้นปีสุดท้าย ปีการศึกษา 2559
พฤหัสบดี 18 พฤษภาคม 2560 - พฤหัสบดี 18 พฤษภาคม 2560

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
ผู้รับผิดชอบ : กองการศึกษา / สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
>> อ่านต่อ


ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
พุธ 17 พฤษภาคม 2560 - เสาร์ 20 พฤษภาคม 2560

สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์, อาคารวิทยบริการเ)ลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
ผู้รับผิดชอบ : กองการศึกษา
กำหนดการคลิก >> อ่านต่อ


งานวิชาการนักศึกษา
พุธ 17 พฤษภาคม 2560 - พุธ 17 พฤษภาคม 2560

สถานที่ : อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
ผู้รับผิดชอบ : สาขาวิทยาศาสตร์
>> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2560
อาทิตย์ 14 พฤษภาคม 2560 - อาทิตย์ 14 พฤษภาคม 2560

สถานที่ : มทร.ล้านนา ลำปาง
ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายวิชาการ กองการศึกษา
>> อ่านต่อ


สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2559
พุธ 3 พฤษภาคม 2560 - อังคาร 9 พฤษภาคม 2560

สถานที่ : มทร.ล้านนา ลำปาง
ผู้รับผิดชอบ : กองการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง
สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2559ตรวจสอบตารางสอบ  >> อ่านต่อ


Count Activity : 111 - 120 ทั้งหมด 200

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา