โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 กิจกรรม

วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ภาคฤดูร้อน/2558
ศุกร์ 8 กรกฎาคม 2559 - ศุกร์ 8 กรกฎาคม 2559

สถานที่ : งานทะเบียนและวัดผล ฝ่ายวิชาการ กองการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ : งานทะเบียนและวัดผล ฝ่ายวิชาการ กองการศึกษา
วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ภาคฤดูร้อน/2558  ณ งานทะเบียนและวัดผล ฝ่ายวิชาการ กองการศึกษา วันที่ 8 กรกฎาคม 2559 >> อ่านต่อ


วันสุดท้ายการถอนรายวิชาโดยได้รับระดับคะแนน W ภาคฤดูร้อน/2558
ศุกร์ 8 กรกฎาคม 2559 - ศุกร์ 8 กรกฎาคม 2559

สถานที่ : งานทะเบียนและวัดผล ฝ่ายวิชาการ กองการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ : งานทะเบียนและวัดผล ฝ่ายวิชาการ กองการศึกษา
วันสุดท้ายการถอนรายวิชาโดยได้รับระดับคะแนน W ภาคฤดูร้อน/2558 ณ งานทะเบียนและวัดผล ฝ่ายวิชาการ กองการศึกษา วันที่ 8 กรกฎาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. >> อ่านต่อ


กิจกรรมอบรมวิทยากรกระบวนการ
พฤหัสบดี 30 มิถุนายน 2559 - พฤหัสบดี 30 มิถุนายน 2559

สถานที่ : ห้องนวัตกรรม ชั้น 6 อาคารวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
ผู้รับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
>> อ่านต่อ


โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start up) ปี 2559 รุ่นที่ 2
ศุกร์ 24 มิถุนายน 2559 - อาทิตย์ 26 มิถุนายน 2559

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
ผู้รับผิดชอบ : ศูนย์บ่มเพาะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดอบรมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start up) ปี 2559 รุ่นที่ 2 ณ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ระหว่างวันที่ 24-26 มิถุนายน 2559 เวลา 08.00-17.00 น. >> อ่านต่อ


พิมพ์บัตรลงทะเบียนและชำระเงินผ่านธนาคาร
พุธ 15 มิถุนายน 2559 - อังคาร 21 มิถุนายน 2559

สถานที่ : พิมพ์บัตรลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อนและชำระเงินผ่านธนาคาร
ผู้รับผิดชอบ : ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา
พิมพ์บัตรลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน/2558 และชำระเงินผ่านธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา ระหว่างวันที่ 15-21 มิถุนายน 2559 >> อ่านต่อ


Count Activity : 231 - 235 ทั้งหมด 235

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา