โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 กิจกรรม

งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๕๙ “เกษียณรักสัมพันธ์ สานใจ สายใยราชมงคลล้านนา”
พฤหัสบดี 22 กันยายน 2559 - พฤหัสบดี 22 กันยายน 2559

สถานที่ : ห้องเอ็มเพรสแกรนด์ฮอลล์ อาคารศูนย์นานาชาติ ชั้น ๓ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่
ผู้รับผิดชอบ : กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๕๙ >> อ่านต่อ


ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ประจำปีการศึกษา 2558
จันทร์ 19 กันยายน 2559 - พุธ 21 กันยายน 2559

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
ผู้รับผิดชอบ : สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
>> อ่านต่อ


การประชุมเชิงวิชาการ มาตรฐานวิชาคุณวุฒิวิชาชีพ
อาทิตย์ 18 กันยายน 2559 - อาทิตย์ 18 กันยายน 2559

สถานที่ : ศูนย์ประชมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา
ผู้รับผิดชอบ : กองประชาสัมพันธ์
>> อ่านต่อ


การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์
พฤหัสบดี 15 กันยายน 2559 - ศุกร์ 16 กันยายน 2559

สถานที่ : ณ ห้องเรียนรวม ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 56 พรรษา มทร.ล้านนา
ผู้รับผิดชอบ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ล้านนา
การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3 >> อ่านต่อ


วันสุดท้ายการลงทะเบียนรักษาสภาพ
อังคาร 13 กันยายน 2559 - อังคาร 13 กันยายน 2559

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
ผู้รับผิดชอบ : กองการศึกษา
วันสุดท้ายการลงทะเบียนรักษาสภาพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559  >> อ่านต่อ


ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ประจำปีการศึกษา 2558
อังคาร 13 กันยายน 2559 - ศุกร์ 16 กันยายน 2559

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
ผู้รับผิดชอบ : สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง
>> อ่านต่อ


ประกวด RMUTLL STAR CONTEST
จันทร์ 12 กันยายน 2559 - พุธ 21 กันยายน 2559

สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
ผู้รับผิดชอบ : สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
กิจกรรมประกวด RMUTLL STAR CONTEST12 กันยายน 2559 เวลา 16.00-18.00 น. รอบคัดเลือก ณ ห้องเธียเตอร์ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา13 กันยายน 2559 จับหมายเลขผู้เข้าประกวด / ถ่ายภาพนิ่ง เวลา 16.00-18.00 น. ณ อาคารกิจการนักศึกษา21 กันยายน 2559 รอบตัดสิน เวลา 15.00-19.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ >> อ่านต่อ


โครงการค่ายภาษาต่างประเทศ
เสาร์ 10 กันยายน 2559 - เสาร์ 10 กันยายน 2559

สถานที่ : อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
ผู้รับผิดชอบ : ศูนย์ภาษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
>> อ่านต่อ


นักศึกษาพิมพ์ใบแสดงรายวิชาเพื่อยืนยันการลงทะเบียน
จันทร์ 29 สิงหาคม 2559 - พุธ 31 สิงหาคม 2559

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
ผู้รับผิดชอบ : กองการศึกษา
นักศึกษาพิมพ์ใบแสดงรายวิชาเพื่อยืนยันการลงทะเบียน ผ่านระบบทะเบียนกลาง http://regis.rmutl.ac.th/student >> อ่านต่อ


พิธีซ้อมย่อยรับพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 29 ปีการศึกษา 2557
ศุกร์ 26 สิงหาคม 2559 - เสาร์ 27 สิงหาคม 2559

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
ผู้รับผิดชอบ : กองการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง
พิธีซ้อมย่อยรับพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 29 ปีการศึกษา 2557  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ระหว่างวันที่ 26-27 สิงหาคม 2559 เวลา 07.00-17.00 น.กำหนดการคลิก >> อ่านต่อ


Count Activity : 171 - 180 ทั้งหมด 200

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา