โลโก้เว็บไซต์ ณัฐพรรณ งามสม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 ผู้เขียน : ณัฐพรรณ งามสม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ขอเชิญเข้ารับการอบรมการพัฒนาบุคคลากร
อังคาร 23 เมษายน 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

            ด้วยสำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร จัดโครงการฝึกอบรม ประจำปี ๒๕๖๒ ซึ่งครอบคลุมหลายสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาบุคคลากรมากที่สุดในปัจจุบัน สามารถดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ http://www.training.mut.ac.th หรือขอรายละเอียดเพิ่มเติมทางอีเมล์  training@mut.ac.th   ID line: @muttranining หรือโทรศัพท์ ๐-๒๙๘๘-๓๖๕๕, ๐-๒๙๘๘-๓๖๖๖ ต่อ ๒๓๓... >> อ่านต่อ


กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เชิญชวนประกวดหนังสั้นและแอนิเมชั่นรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ ในหัวข้อ “ภัยการค้ามนุษย์”
จันทร์ 22 เมษายน 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

          ด้วยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กำหนดจัดวันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ขึ้นในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒  จึงอยากประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ประกวดหนังสั้นและแอนิเมชั่นรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์     ในหัวข้อ  “ภัยการค้ามนุษย์”    เพื่อเป็นการส่งเสิรมการตระหนักรู้เกี่ยวกับสถานการณ์การค้ามนุษย์ของประเทศไทยแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ทั้งนี้ สามารถส่งผลงานไปยังกองต่อต้านการค้ามนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสังค... >> อ่านต่อ


บ.เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด รับสมัครเจ้าหน้าที่เครื่องกล
ศุกร์ 19 เมษายน 2562 / ข่าวรับสมัครงาน

          บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด (มหาชน) จ.เชียงใหม่ เปิดรับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เครื่องกล 1 ตำแหน่ง  ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถาม โทร 053-844-960-4  ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2562 เป็นต้นไป   รายละเอียดคลิก >> อ่านต่อ


สำนักงานกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
อังคาร 9 เมษายน 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครงาน

          ด้วยสำนักงานกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒  ถึงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒  ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารได้โดยการสแกน QR Code และทางเว็บไซด์  www.tedfund.most.go.th หรือทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐-๒๓๓๓-๓๗๐๐ ต่อ ๔๐๗๔    >> อ่านต่อ


การเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีต่อสาธารณะ มีนาคม 62
อังคาร 9 เมษายน 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

การเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีต่อสาธารณะ ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี (หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค.0410.3/ว6 ลงวันที่ 10 มกราคม 2560) งบทดลอง GFMIS ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 >> อ่านต่อ


บัณฑิตวิทยาลัย ม.ราชภัฏอุบลราชธานี เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ และภาคพิเศษ
ศุกร์ 5 เมษายน 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

          ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีกำลังเปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ และภาคพิเศษ หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ในภาคเรียนที่ ๑-๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ นี้  ติดต่อสอบถามหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.graduate... >> อ่านต่อ


สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เชิญชวนผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดแผนที่ท่องเที่ยวไทยจากใจคนสร้างสรรค์
ศุกร์ 5 เมษายน 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

          ด้วยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ให้การสนับสนุนโครงการประกวดแผนที่ท่องเที่ยวไทยจากใจคนสร้างสรรค์ (Paradise@Thailand) จึงอยากจะประชาสัมพันธ์โครงการและเชิญชวนผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวด เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมแสดงพลังสร้างสื่อคุณภาพ โดยการสร้างสรรค์แผนที่ท่องเที่ยวแบบอินโฟกราฟิก  โดยสมัครผ่านทาง www.paradise-th.com ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒  >> อ่านต่อ


ขอความร่วมมือร่วมเป็นเจ้าภาพในโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
พฤหัสบดี 4 เมษายน 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

          ด้วยจังหวัดลำปาง ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดลำปาง ได้จัดทำโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จำนวน ๘๙ รูปขึ้นระหว่างวันที่ ๒ - ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒   ณ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง  จึงขอความร่วมมือในการรับเป็นเจ้าภาพหรือร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเช้า ภัตตาหารเพล และน้ำปานะ แด่พระสงฆ์ที่เข้าร่วมโครงการ  รายละเอียดคลิก >> อ่านต่อ


สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เชิญชวนผู้สนใจส่งกรณีศึกษาเพื่อนำเสนอในงานประชุมสัมมนา
อังคาร 2 เมษายน 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

          สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  เชิญชวนผู้สนใจส่งกรณีศึกษาเพื่อนำเสนอในการประชุมสัมมนา ในงานประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ ประจำปี ๒๕๖๒  รายละเอียดคลิก >> อ่านต่อ


มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดรับสมัครหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
อังคาร 2 เมษายน 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

          มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดการเรียนการสอน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศแผน ข และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศแผนการเรียนแบบ ๑.๑ ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ ผู้สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://csit.nu.ac.th/webcsit รายละเอียดคลิก  >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 11 - 20 ทั้งหมด 20


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา