โลโก้เว็บไซต์ คลังความรู้ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 หมวดหมู่ข่าว : คลังความรู้

คลิปแนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง กระบวนการกำกับติดตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP)
ศุกร์ 9 กันยายน 2565

แนวปฏิบัติที่ดี  “กระบวนการกำกับติดตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP)”           “แผนพัฒนารายบุคคล (Individual  Development  Plan)” เป็นเครื่องมือที่สำคัญอย่างหนึ่งในการสนับสนุนให้การพัฒนาของบุคลากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยเป็นการนำผลการปฏิบัติงานของบุคลากรแต่ละคน  รวมทั้งพฤติกรรมด้านสมรรถนะ ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ได้กำหนด... >> อ่านต่อ


บันทึกแนวทางการปฏิบัติที่ดี “ตัวชี้วัด สิทธิบัตร และงานสร้างสรรค์ ”
พุธ 20 กรกฎาคม 2565

บันทึกแนวทางการปฏิบัติที่ดี “ตัวชี้วัด  สิทธิบัตร  และงานสร้างสรรค์ ” >> อ่านต่อ


บันทึกแนวทางการปฏิบัติที่ดี เทคนิคการสอนออนไลน์ ยุค “New normal” ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
พุธ 20 กรกฎาคม 2565

บันทึกแนวทางการปฏิบัติที่ดี  เทคนิคการสอนออนไลน์ ยุค “New normal” ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  >> อ่านต่อ


บันทึกแนวทางการปฏิบัติที่ดี  เทคนิคการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
พุธ 20 กรกฎาคม 2565

            การปฏิบัติงานขององค์กร มีสิ่งที่มุ่งหวังจากการปฏิบัติงาน คือ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยผู้ปฏิบัติงาน จะต้องมีคุณสมบัติพื้นฐาน ทั้งความรับผิดชอบ ความสามารถและความพร้อมในการทํางาน ภายใต้กฎระเบียบ ข้อบังคับ และเป้าหมายความสําเร็จของงาน จะต้องเสร็จทันเวลา มีความถูกต้อง มีมาตรฐาน และเกิดประสิทธิภาพ  การปฏิบัติงานให้เกิดผลสําเร็จและมีประสิทธิภาพนั้น ผู้ปฏิบัติงานแต่ละ บุคคลมีวิธีการและแนวทางในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน มีความยืดหยุ่นและการนําเทคนิคต่างๆ มาปรับใช้ หรือ... >> อ่านต่อ


แนวปฏิบัติที่ดี  เรื่อง  กระบวนการกำกับติดตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP)
พฤหัสบดี 23 มิถุนายน 2565

“แผนพัฒนารายบุคคล (Indivifual  Development  Plan)” เป็นเครื่องมือที่สำคัญอย่างหนึ่งในการสนับสนุนให้การพัฒนาของบุคลากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยเป็นการนำผลการปฏิบัติงานของบุคลากรแต่ละคน  รวมทั้งพฤติกรรมด้านสมรรถนะ ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ได้กำหนดสมรรถนะออกเป็น  ๓  กลุ่ม  ได้แก่  สมรรถนะหลัก (Core  Competency)   สมรรถนะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ (Functional  Competecy) และสมรรถนะทางการบริหาร (Managerial ... >> อ่านต่อ


คู่มือการเตรียมความพร้อมเพื่อตีพิมพ์วารสารวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
พฤหัสบดี 7 เมษายน 2565

  คู่มือการเตรียมความพร้อมเพื่อตีพิมพ์วารสารวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดย กองบรรณาธิการ วารสารวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปี พ.ศ. 2565 จำนวน 53 หน้า   เกี่ยวกับหนังสือ คู่มือการเตรียมความพร้อมเพื่อตีพิมพ์วารสารวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดทำขึ้นโดยมีวัตถ... >> อ่านต่อ


โครงการการจัดการองค์ความรู้ (KM) คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง
อังคาร 21 ธันวาคม 2564

โครงการการจัดการองค์ความรู้ (KM) แนวปฏิบัติที่ดีสำหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ในรูปแบบออนไลน์ โดยนำกระบวนการ STEAM 4 มาประยุกต์ใช้ในการทำกิจกรรม KM ในวันที่ 26 ตุลาคม 2564 (สำหรับอาจารย์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ลำปาง) คลิก แนวปฏิบัติที่ดีของนักศึกษา (The Best Practice) โครงการ BALA FUN RUN (Run together 2019) >> อ่านต่อ


เผยแพร่เล่มวารสารวิจัยเทคโนโลยีนวัตกรรม เล่มปีที่ 6 ฉบับที่ 2
พุธ 15 ธันวาคม 2564

เผยแพร่เล่มล่าสุด  วารสารวิจัยเทคโนโลยีนวัตกรรม เล่มปีที่ 6 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2564 >> อ่านต่อคลังความรู้ชุมชน เปิดกรุองค์ความรู้ มทร.ล้านนา สู่การใช้ประโยชน์
ศุกร์ 27 สิงหาคม 2564

  คลังความรู้ชุมชน เปิดกรุองค์ความรู้ มทร.ล้านนา สู่การใช้ประโยชน์ โดย สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปี 2556 จำนวน 153 หน้า   เกี่ยวกับหนังสือ หนังสือเรื่อง "คลังความรู้ชุมชน เปิดกรุองค์ความรู้ มทร.ล้านนา สู่การใช้ประโยชน์" เล่มนี้ ถ่ายทอดองค์ความรู้จากการบูรณาการศาสตร์งานวิจัยและงานบริการวิชาการร่วมกับการเรียนการสอนจากคณาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 36


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา