โลโก้เว็บไซต์ บทความ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 บทความ

มทร.ล้านนา ลำปาง แจ้งกำหนดการพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2559
จันทร์ 28 สิงหาคม 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

          ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ส่งสำเนาหนังสือจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่องการจัดลำดับมหาวิทยาลัยเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2559 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ระหว่างวันที่ 20-24 พฤศจิกายน 2560 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตำบลคลองหก อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ฝ่ายวิชาการ กอ... >> อ่านต่อขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ประจำปี 2560 บริษัทนิยมพาณิชย์ลำปาง จำกัด
ศุกร์ 24 พฤศจิกายน 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

บริษัทนิยมพาณิชย์ลำปาง จำกัด ได้จัดให้มีการบริจาคโลหิตแก่ สาขาบริการโลหิตแห่งชาติ เหล่ากาชาด จังหวัดลำปาง  โดยกำหนดจัดกิจกรรมในวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม  2560   ตั้งแต่เวลา 08.00-12.00 น.  ณ ห้องคอนเวนชั่นฯ บริษัทนิยมพาณิชย์ลำปาง จำกัด >> อ่านต่อ


ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการสรุปผลการประชุมคณะกรรมการติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล ครั้งที่ 9/2560
ศุกร์ 24 พฤศจิกายน 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

                สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอประชาสัมพันธ์ ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการสรุปผลการประชุมคณะกรรมการติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล ครั้งที่ 9/2560  ในความคืบหน้าผลการดำเนินงานและพิจารณาผลการส่งเสริมการใช้ยางพารางของรัฐว่าผลต่อราคตากลางหรือไม่ รวมทั้งมีนวัตกรรมใหม่และธุรกิจใหม่เพิ่มขึ้นหรือไม่เพียงใด"  สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้จาก www.mua.go.th หัวข้อประชาสัมพันธ์ >> อ่านต่อ


ขอเชิญประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ครั้งที่ 1) โครงการศึกษาความเป้นไปได้การให้เอกชนร่วมลงทุนในโครงการเคหะชุมชนเชียงใหม่ ตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ.2556
ศุกร์ 24 พฤศจิกายน 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

          การเคหะแห่งชาติ  ได้ว่าจ้างให้บริษัท คอนชัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด ดำเนินโครงการศึกษาความเป็นไปได้การให้เอกชนร่วมลงทุนในโครงการเคหะชุมชนเชียงใหม่ (หนองหอย) ตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ  พ.ศ.2556 ซึ่งทางการเคหะแห่งชาติ ได้คำนึงถึงความสำคัญของกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน จึงกำหนดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ครั้งที่ 1)  วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00-16.00 น. ร โรงแรม เชียงใหม่ ภูคำ  จังหวัดเชียงใหม่ โดยส่งแบบต... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกับหน่วยงานธุรกิจภาคเอกชน ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาแผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทเพื่อการพัฒนาจังหวัดลำปาง”
ศุกร์ 24 พฤศจิกายน 2560 / ข่าวกิจกรรม

        มทร.ล้านนา ลำปาง รับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาแผนปฏิบัติการ ภายใต้แผนแม่บทเพื่อการพัฒนาจังหวัดลำปาง” ฉบับภาคเอกชน และภาคการศึกษา ในวันศุกร์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดโดยสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง โดยมีหน่วยงานภาครัฐ  เอกชน และหน่วยงานสถานศึกษาภายในจังหวัดลำปางต่างๆ  เข้าร่วมจำนวนมาก       ... >> อ่านต่อ


ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงแปรรูปผลิตภัณฑ์นม จำนวน 1 รายการ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พฤหัสบดี 23 พฤศจิกายน 2560 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ลำปาง มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้าง  ปรับปรุงโรงแปรรูปผลิตภัณฑ์นม ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1,980,000.00 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย >> อ่านต่อ


ร่างขอบเขตงาน (Terms Of Reference :TOR) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ –มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตลำปาง
พุธ 22 พฤศจิกายน 2560 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

              มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ได้เข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ เพื่อดำเนินงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน การค้นคว้า วิจัยให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ตามเอกสารแนบ >> อ่านต่อ


รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ (การท่องเที่ยว)
พุธ 22 พฤศจิกายน 2560 / ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เรื่อง   รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว - - - - - - - - - - - - - -                 >> อ่านต่อ


ขอเชิญร่วมงาน “สัมมนาวิชาการรัดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 13 : ลงทุนเพื่อความปลอดภัยทางถนนที่ยั่งยืน
อังคาร 21 พฤศจิกายน 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

                  ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน ขอเชิญร่วมงาน “สัมมนาวิชาการรัดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 13 : ลงทุนเพื่อความปลอดภัยทางถนนที่ยั่งยืน ระหว่างวันที่ 6-7 ธันวาคม  2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทคบางนา กรุงเทพฯ  ค่าลงทะเบียน 2,000 บาท  ภายในวันที่ 30 พ.ย.60 สามารถทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.roadsafetythai.org >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 1487


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา