โลโก้เว็บไซต์ สิ่งอำนวยความสะดวก | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 หมวดหมู่ข่าว : สิ่งอำนวยความสะดวก

ห้องสมุด
จันทร์ 8 กรกฎาคม 2562

ห้องสมุด ตั้งอยู่อาคารวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ชั้น 3 ให้บริการพื้นที่นั่งทำงานแบบชิลชิล (Co-Working Space) สามารถนำเครื่องดื่มและขนมเข้ามาทานได้ รวมถึงบริการคอมพิวเตอร์ และห้องประชุมแบบกลุ่ม ชั้น 4 ให้บริการหนังสือ ตำราเรียน งานวิจัย Textbook และพื้นที่อ่านหนังสือ ส่วนบุคคล >> อ่านต่อ


บริการระบบเครือข่ายไร้สาย
จันทร์ 8 กรกฎาคม 2562

ระบบเครือข่ายไร้สาย เป็นเครือข่ายการสื่อสารภายในพื้นที่ใกล้โดยไม่ใช้สายสัญญาณเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ แต่ใช้อุปกรณ์รับส่งสัญญาณที่เรียกว่า Access Point ติดตั้งไว้ภายในของทุกอาคาร ครอบคลุมทั่วทั้งมหาวิทยาลัย ซึ่งจะอำนวยความสะดวกให้แก่นักศึกษาและบุคลากรสามารถ ใช้เชื่อมต่อ คอมพิวเตอร์กับระบบเครือข่ายโดยไม่ต้องใช้สายสัญญาณเสียบต่อกับคอมพิวเตอร์ ทำให้สะดวกรวดเร็ว อีกทั้งมีระบบรักษาความปลอดภัยในการเข้าใช้ งานระบบเครือข่ายไร้สายสามารถทำการตรวจสอบได้ในภายหลังตาม พ.ร.บ. ว่าด้... >> อ่านต่อ


ห้องประชุมซอมพอ
จันทร์ 8 กรกฎาคม 2562

ห้องประชุมและสิ่งอำนวยความสะดวก บริการ Meetingเป็นหัวใจหลักของบริการห้องประชุมและสิ่งอำนวยความสะดวกตามมาตรฐาน ห้องประชุมมีพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่จะทำให้การประชุมนั้นราบรื่นและสัมฤทธิ์ผล บรรลุผลตามหัวข้อการประชุมได้เป็นอย่างดี มีสิ่งอำนวยความสะดวกนั้น ดังนี้ รองงรับที่นั่ง จำนวน 270 ที่นั่ง ระบบภาพและเครื่องเสียงที่มีมาตรฐาน มีระบบการถ่ายทอดสัญญาณภาพจากกล้องวีดีโอ มีระบบไฟโฟโลว ไฟพาร์และไฟบีม สำหรับกิจกรรมบันเทิง มีเครื่องพ่นหวัน... >> อ่านต่อ


ห้องเรียนแบบ Smart ClassRoom
จันทร์ 8 กรกฎาคม 2562

มหาวิทยาลัยฯได้เห็นความสำคัญด้านการเรียนการสอนที่นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ จึงจัดทำห้องปฏิบัติการพร้อมอุปกรณ์ทันสมัย เพื่อให้ต่อยอดความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กลายเป็นธุรกิจประสบความสำเร็จได้จริงได้ >> อ่านต่อ


โรงอาหาร
ศุกร์ 5 กรกฎาคม 2562

มหาวิทยาลัยใส่ใจคัดสรรอาหารรสอร่อยและมีคุณภาพ ที่อาคารโรงอาหาร ที่เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 07.00 เป็นต้นไป  >> อ่านต่อ


สนามกีฬา
ศุกร์ 5 กรกฎาคม 2562

สนามกีฬาให้บริการ อาทิ สนามฟุตบอลขนาดมาตรฐาน สนามกรีฑา สนามบาสเกตบอล สนามเซปักตะกร้อ สนามวอลเลย์บอล สนามเทนนิส สนามเปตอง ฟิตเนส เป็นต้น >> อ่านต่อ


ศูนย์คอมพิวเตอร์
ศุกร์ 5 กรกฎาคม 2562

มหาวิทยาลัยฯ ให้บริการด้านระบบคอมพิวเตอร์ แก่นิสิต อาจารย์ บุคลากร  เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และมีห้องปฏบัติการคอมพิวเตอร์ ให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์กว่า 250 เครื่อง จำนวน 8 ห้อง     >> อ่านต่อ


นวัตกรรมเครื่องดื่ม
ศุกร์ 5 กรกฎาคม 2562

ประกอบไปด้วยห้องปฏิบัติการ Cupping คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เพื่อศึกษาและเก็บข้อมูลการทดสอบการชิมกาแฟจากโครงการวิจัย  กิจกรรม Cupping ชิมกาแฟในมหาวิทยาลัย  ก็เพื่อฝึกความชำนาญในการชิมกาแฟให้กับสมาชิก "Arabica Research Team" ทีมวิจัยและพัฒนาในเรื่องของกาแฟตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ และเพื่อเป็นการทดสอบกาแฟจากงานวิจัยในหลายๆ โครงการ ที่สามารถพัฒนาและต่อยอดในเรื่องของกาแฟได้ การ Cupping กาแฟจากงานวิจัย จึงถือเป็... >> อ่านต่อ


บริการและสวัสดิการ ห้องพยาบาล
พุธ 3 กรกฎาคม 2562

มหาวิทยาลัยได้จัดห้องปฐมพยาบาล เพื่อให้บริการรักษาพยาบาลแก่นักศึกษาที่เจ็บป่วยตลอดเวลาที่มหาวิทยาลัยเปิดทำการ โดยมีเจ้าหน้าที่ประจำการพร้อมให้บริการ  ให้การรักษาอาการป่วยเบื้องต้น และบริการยา เฉพาะโรคปัจจุบัน ที่สามารถบำบัดได้ด้วย ยาสามัญประจำบ้าน ซึ่งไม่ใช่การรักษาที่เกินอำนาจและหน้าที่พยาบาล  ให้การปฐมพยาบาล อุบัติเหตุ เบื้องต้นก่อนนำส่งโรงพยาบาลหรือทำแผลที่เกิดจากอุบัติเหตุเล็กน้อย ในกรณีที่ป่วยมากหรือได้รับอุบัติเหตุที่รุนแรง จะแจ้งให้ผู้ปกครองทราบและนำส่งโรงพยาบาล ร่วมมือกับหน่วยแพทย์ ให้บริก... >> อ่านต่อ


ไปรษณีย์ ในมหาวิทยาลัย
อังคาร 2 กรกฎาคม 2562

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง สถานที่ทำการ : อาคารอำนวยการ เลขที่ 200 ม.17 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง วันและเวลาเปิดทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เช้า เวลา 07.00 - 08.00 น. กลางวันเวลา 11.00 - 13.0... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 11


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา