โลโก้เว็บไซต์ ประกัน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 Tags : ประกัน

สำนักงานประกันฯ มทร.ล้านนา ร่วมกับสำนักงานประกันฯ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการพัฒนาระบบและติดตามผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
พุธ 8 กุมภาพันธ์ 2560 / ข่าวกิจกรรม

        8 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ร่วมกับสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดโครงการพัฒนาระบบและติดตามผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา  วนาภิชิต ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทนรองอธิการบดีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และรองศาสตราจารย์ ดร. ปาริชาติ บัวเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ล้านนา ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของ มทร.... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง ดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2558
ศุกร์ 30 กันยายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับสถาบัน ระหว่างวันที่ 26-27 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ เมฆอรุณกมล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมิน คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา  โอกาสนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงจันทร์ ขัดสีทะลี ห้วหน้าสำนักประกันคุณภาพการศึกษาฯ นำเสนอผลการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ           การตรวจประเมินคุณภ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง ดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
เสาร์ 17 กันยายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร  เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา  จำนวน 14 หลักสูตร ในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ระหว่างวันที่ 13-16 กันยายน 2559  โดยมีผู้ตรวจประเมินจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง มหาวิทยาลัยเนชั่น และวิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง          ข่าว : ธนิณี นิธิธรรมบัณฑิต          ภาพ : ธิติมา  สมพงษ์ >> อ่านต่อ


สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง จัดประชุมคณะกรรมการตรวจติดตามฯระดับหลักสูตร
ศุกร์ 9 กันยายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

          8 กันยายน 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงจันทร์  ขัดสีทะลี หัวหน้าสำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการตรวจติดตามประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ โดยการประชุมดังกล่าวได้ชี้แจงรายละเอียดคณะกรรมการตรวจติดตามประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ซึ่งจะรับการตรวจระหว่างวันที่ 13-19 กันยายน 2559 นี้           ข่าว / ภาพ : จารุวรรณ  สุยะ          ท... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมต้อนรับที่ปรึกษา สนง.ประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ล้านนา ในโอกาสติดตามผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
ศุกร์ 19 สิงหาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

          19 สิงหาคม 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ  เมฆอรุณกมล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์แก้วตา ขาวเหลือง ที่ปรึกษาสำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และ ดร.สุเทพ  ทองมา ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา ในโอกาสติดตามผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558 ตามโครงการคัดสรรแนวปฏิบัติที่ดี ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ           สำหรับกิจกรรมดังกล่าวเป็นการติดตามผลการดำเนิน... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อม รับการตรวจติดตามและประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
พฤหัสบดี 21 กรกฎาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ ๒๘-๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงจันทร์ ขัดสีทะลี หัวหน้าสำนักประกันคุณภาพการศึกษา ดำเนินการจัดโครงการเตรียมความพร้อม รับการตรวจติดตามและประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ อาคารอเนกประสงค์ โอกาสนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธาน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.ปกรณ์ สุปินานนท์ อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีการสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย... >> อ่านต่อ


นศ.มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วม กิจกรรม
พฤหัสบดี 28 เมษายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

    เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 13.30 น. มทร.ล้านนา ลำปาง โดย ผศ.วิทยา วนาภิชิต ผู้อำนวยการกองการศึกษา ให้เกียรติเป็นประธาน กล่าวเปิดงาน กิจกรรม "โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ งานประกันสังคมสู่สถานศึกษาจังหวัดลำปาง" ประจำปี 2559 โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ด.ต.ปัญญา วงศ์วังสกุล ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 5 เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ และคุณคมสัน สโรบาล นิติกร ชำนาญการ บรรยายให้ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับงานประกันสังคมที่ถูกต้อง ตลอดจนเตรียมความพร้อมให้ นักศึกษาม... >> อ่านต่อ


สำนักประกันฯ มทร.ล้านนา ร่วมกับสำนักประกันฯ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการพัฒนาระบบและติดตามผลงานประกันคุณภาพการศึกษา
อังคาร 29 มีนาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

    สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับ สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดโครงการประชุมสัมมนาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพมุ่งสู่ผู้ปฏิบัติในเขตพื้นที่และโครงการพัฒนาระบบและติดตามผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2559 เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจการดำเนินงานตามเกณฑ์ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพและแผนการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานประกั... >> อ่านต่อ


สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมประชุมเสวนาการประกันคุณภาพการศึกษา
พุธ 17 กุมภาพันธ์ 2559 / ข่าวกิจกรรม

    วันนี้ (17 ก.พ. 59) เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมประชุมเสวนาการประกันคุณภาพการศึกษา ตามโครงการพัฒนาระบบกลไลการประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดทำรายงานประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2558 การเสวนาดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดวงจันทร์ ขัดสีทะลี หัวหน้าสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา และอาจารย์ธีรวัฒน์ เทพใจกาศเป็นผู้ร่วมเสวนา โดยมีคณาจารย์ มทร.ล้านนา ลำปาง รวม 3 คณะ เข้าร่วมรับฟังการเสวนา และซักถา... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 9 ทั้งหมด 9


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา