โลโก้เว็บไซต์ 2016-07-21 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2016-07-21

มทร.ล้านนา ลำปาง รับมอบเทียนพรรษา เพื่อนำถวายวัด เนื่องในวันเข้าพรรษา
พฤหัสบดี 21 กรกฎาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ  เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี พร้อมด้วยบุคลากรศูนย์วัฒนธรรมศึกษาร่วมโครงการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันเข้าพรรษา โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบด... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องกลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ สู่อาจารย์มืออาชีพ
พฤหัสบดี 21 กรกฎาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่  11 กรกฎาคม 2559  เวลา 09.30 น. กองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ดำเนินการจัดทำโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องกลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ สู่อาจารย์มืออาชีพ "เทคนิคการสอนแบบ STEM Education" ที่สอดคล้องกับการพัฒนาในศตวรรษที่ 21 ระหว่างวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องนวัตกรรม ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา วิทยากรบรรยายโดยทีมงานสะเต็มศึกษาล้านนา นำทีมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์  ทองปรอน      โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมบริการวิชาการ ให้แก่กลุ่มต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง หมู่บ้านวอแก้ว ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
พฤหัสบดี 21 กรกฎาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

       เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.00 น. มทร.ล้านนา ลำปาง นำโดย ผศ.มนูญ เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธาน เปิดโครงการติดตามความก้าวหน้าและสรุปบทเรียน โครงการ ยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน/ชุมชนแบบมีส่วนร่วม" จำนวน 2 กลุ่มโครงการ ได้แก่ กลุ่มพัฒนาระบบการเพาะเลี้ยงและผลิตภัณฑ์กบ/กลุ่มการพัฒนาระบบการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์เห็ด ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ บ้านวอแก้ว หมู่ 3 ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง โอกาสนี้ ได้รับเกียรติผู้ทรงคุณวุฒิ จากท่านอุดม มณีขัติย์  รองศาส... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา จับมือ บ.เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด เพิ่มช่องทางการชำระค่าบำรุงการศึกษาเพื่อความสะดวก รวดเร็ว ของนักศึกษา เริ่ม 26 ก.ค. นี้
พฤหัสบดี 21 กรกฎาคม 2559 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

วันที่ 21 กรกฏาคม 2559 เวลา. 10.30 น. รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยรองอธิการบดี ลงนามความร่วมมือกับนายวีรเดช อัครผลพานิช รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทเคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด ในการเป็นผู้ให้บริการรับชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าสมัครสอบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ทั้ง 6 พื้นที่ ณ ห้องประชุม สำนักงานอธิการบดี มทร.ล้านนา ชั้น 2 อาคารอำนวยการ  >> อ่านต่อ


ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมการบันเทิงในกองลูกเสือ
พฤหัสบดี 21 กรกฎาคม 2559 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

           สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพฯ ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมการบันเทิงในกองลูกเสือ ให้ครู อาจารย์ บุคลากรทางการลูกเสือ และบุคลากรที่สนใจในกิจกรรมลูกเสือ  ระหว่างวันที่ 2-6 สิงหาคม  2559  ณ ค่ายหลวงบ้านไร่ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ส่งใบสมัครตั้งแต่บักนี้ ถึงวันที่ 20 กรกฎาคม  2559  ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.081-6392165  >> อ่านต่อ


รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างจ้างเหมา
พฤหัสบดี 21 กรกฎาคม 2559 / ข่าวรับสมัครงาน

               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างจ้างเหมา ตำแหน่งคนงาน สังกัดฝ่ายบริการ กองบริหารทรัพยากร จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฎิบัติหน้าที่ทำความสะอาดประจำอาคารปฏิบัติการกลาง ค่าจ้างเดือนละ 7,000 บาท โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้ >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อม รับการตรวจติดตามและประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
พฤหัสบดี 21 กรกฎาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ ๒๘-๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงจันทร์ ขัดสีทะลี หัวหน้าสำนักประกันคุณภาพการศึกษา ดำเนินการจัดโครงการเตรียมความพร้อม รับการตรวจติดตามและประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ อาคารอเนกประสงค์ โอกาสนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธาน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.ปกรณ์ สุปินานนท์ อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีการสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 7 ทั้งหมด 7


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา