โลโก้เว็บไซต์ 2016-04-28 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2016-04-28

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนฝึกงาน
พฤหัสบดี 28 เมษายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

    คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ห้องเธียร์เตอร์ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนฝึกงานแก่นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า สาขาเทคโนโลยีเครื่องกล และสาขาเทคโนโลยีอุตสาหการ โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา วนาภิชิต ผู้อำนวยการกองการศึกษา ให้โอวาทแก่นักศึกษา    ข่าว/ภาพ :อ.พงศกร  สุรินทร์ >> อ่านต่อ


สโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดงานวิชาการสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์ ชาว BALA
พฤหัสบดี 28 เมษายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

    วันที่ 28 เมษายน 2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมวิชาการสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์ ชาว BALA ณ อาคารคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา วนาภิชิต ผู้อำนวยการกองการศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด    นางสาวศิริลักษณ์ หอมห่วน คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  กล่าวว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ทำนุบำรุงและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรร... >> อ่านต่อ


นศ.มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วม กิจกรรม
พฤหัสบดี 28 เมษายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

    เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 13.30 น. มทร.ล้านนา ลำปาง โดย ผศ.วิทยา วนาภิชิต ผู้อำนวยการกองการศึกษา ให้เกียรติเป็นประธาน กล่าวเปิดงาน กิจกรรม "โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ งานประกันสังคมสู่สถานศึกษาจังหวัดลำปาง" ประจำปี 2559 โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ด.ต.ปัญญา วงศ์วังสกุล ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 5 เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ และคุณคมสัน สโรบาล นิติกร ชำนาญการ บรรยายให้ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับงานประกันสังคมที่ถูกต้อง ตลอดจนเตรียมความพร้อมให้ นักศึกษาม... >> อ่านต่อ


ศิษย์เก่าสาขาอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง เล่าประสบการณ์สู่น้อง
พฤหัสบดี 28 เมษายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

    เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปางจัดกิจกรรมศิษย์เก่าเล่าประสบการณ์สู่น้อง ณ อาคารสาขาอุตสาหกรรมเกษตร โดยได้รับเกียรติจากนางสาวเกศกานดา นันติ บริษัทพรีเมี่ยมฟูดส์ จำกัด  และนางสาวศิรินภา บุญมา บริษัทมาเจสติก อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในหัวข้อ "ความสัมพันธ์ของการวิจัยตลาดและการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมอาหาร" แก่นักศึกษาหลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร โดยก... >> อ่านต่อ


สาขาเทคโนโลยีอุตสาหการ มทร.ล้านนา ลำปาง เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
พฤหัสบดี 28 เมษายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

    วันที่ 28 เมษายน 2559 อาจารย์พงศกร สุรินทร์ อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีอุตสาหการ ชั้นปีที่ 2 เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาการออกแบบและเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ1 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 10 ลำปาง กิจกรรมดังกล่าวเป็นหนึ่งในกระบวนการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติของมหาวิทยาลัยเพื่อรับใช้สังคมและท้องถิ่น     >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 5 ทั้งหมด 5


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา