โลโก้เว็บไซต์ ดูงาน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 Tags : ดูงาน

สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม มทร.ล้านนา ลำปาง บูรณาการการเรียนการสอน ศึกษาดูงานโครงการหลวงตามเส้นทางตามรอยพระบาท
ศุกร์ 4 พฤศจิกายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

          สาขาวิชาการท่องท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดโครงการศึกษาดูงานโครงการหลวงตามเส้นทางตามรอยพระบาท ณ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง พิพิธภัณฑ์โรงงานโครงการหลวง 1 และบ้านไม้หอมฮิโนกิ หมู่บ้านยาง ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 29-30 ตุลาคม 2559  โดยมีมีนักศึกษาเข้าร่วม 52 คน          การศึกษาดูงานในครั้งนี้เป็นการบูรณาการการเรียนการสอนระหว่างรายวิชามัคคุเทศก์ รายวิชาการท่... >> อ่านต่อ


นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีอุตสาหการ มทร.ล้านนา ลำปาง ศึกษาดูงานเปิดโลกทัศน์
พฤหัสบดี 7 เมษายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

    เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559 นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดโครงการศึกษาดูงาน ภาคอุตสาหกรรมการผลิต ณ บริษัทปูนซีเมนต์ลำปาง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง    การศึกษาดูงานดังกล่าว เป็นกิจกรรมเสริมนอกหลักสูตร เพื่อการพัฒนานักศึกษาด้านการเปิดโลกทัศน์และเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ซึ่งเป็นหนึ่งในกระบวนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โดยมี อ.พงศกร  สุรินทร์ เป็นอาจารย์ผู้ควบคุมนักศึกษาในการศึกษาดูงานจำนวน 16 คน    ข่... >> อ่านต่อ


นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีอุตสาหการ ศึกษาดูงานภาคอุตสาหกรรมการผลิต
อังคาร 22 มีนาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

    เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559 นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดโครงการศึกษาดูงาน ภาคอุตสาหกรรมการผลิต ณ บริษัทมาเจสติกอุตสาหกรรมอาหาร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง    การศึกษาดูงานดังกล่าว เป็นกิจกรรมเสริมนอกหลักสูตร เพื่อการพัฒนานักศึกษาด้านการเปิดโลกทัศน์และเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ซึ่งเป็นหนึ่งในกระบวนการผลิต... >> อ่านต่อ


นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล มทร.ล้านนา ลำปาง ศึกษาดูงานนอกสถานที่
ศุกร์ 11 มีนาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

    เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559 นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จำนวน 20 คน ทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ โรงแรมดาราเทวี จ.เชียงใหม่ โดยเป็นหนึ่งในกิจกรรมรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม และวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์จริงและความรู้จากการประกอบการธุรกิจโรงแรม การทำงานของแผนกต่างๆในโรงแรม และการฝึกพูดภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและโรงแรม ซึ่งเป็นการพัฒนาทักษะภา... >> อ่านต่อ


นักศึกษาสาขาเทคนิคอุตสาหกรรม มทร.ล้านนา ลำปาง ศึกษาดูงานกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์
พฤหัสบดี 26 พฤศจิกายน 2558 / ข่าวกิจกรรม

    นักศึกษาสาขาเทคนิคอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรามงคลล้านนา ลำปาง ศึกษาดูงานกระบวนการผลิตปูนซิเมนต์ ณ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 โดยศึกษาดูงานด้านด้านการจัดซื้อวัตถุดิบ การผลิตปูนซิเมนต์  การควบคุมคุณภาพ การควบคุมการผลิต การซ่อมบำรุง การจัดส่ง และการรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นหนึ่งในกระบวนการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการศึกษางาน โดยมีอาจารย์พงศกร  สุรินทร์ และ อาจารย์มนินทรา ใจคำปัน เป็นอาจารย์ผู้ควบคุม >> อ่านต่อ


สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม ศึกษาดูงานกระบวนการผลิตขวดพลาสติก
พฤหัสบดี 12 พฤศจิกายน 2558 / ข่าวกิจกรรม

    นักศึกษาสาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ศึกษาดูงานกระบวนการผลิตขวดพลาสติก ณ  บริษัท  P & S Plastic   อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง  เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558    การศึกษาดูงานดังกล่าวเป็นหนึ่งในกระบวนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติของมหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง โดยศึกษาดูงานด้านการจัดซื้อ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 6 ทั้งหมด 6


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา