โลโก้เว็บไซต์ 2022-07-20 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2022-07-20

บันทึกแนวทางการปฏิบัติที่ดี “ตัวชี้วัด สิทธิบัตร และงานสร้างสรรค์ ”
พุธ 20 กรกฎาคม 2565 / คลังความรู้

บันทึกแนวทางการปฏิบัติที่ดี “ตัวชี้วัด  สิทธิบัตร  และงานสร้างสรรค์ ” >> อ่านต่อ


บันทึกแนวทางการปฏิบัติที่ดี เทคนิคการสอนออนไลน์ ยุค “New normal” ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
พุธ 20 กรกฎาคม 2565 / คลังความรู้

บันทึกแนวทางการปฏิบัติที่ดี  เทคนิคการสอนออนไลน์ ยุค “New normal” ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  >> อ่านต่อ


บันทึกแนวทางการปฏิบัติที่ดี  เทคนิคการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
พุธ 20 กรกฎาคม 2565 / คลังความรู้

            การปฏิบัติงานขององค์กร มีสิ่งที่มุ่งหวังจากการปฏิบัติงาน คือ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยผู้ปฏิบัติงาน จะต้องมีคุณสมบัติพื้นฐาน ทั้งความรับผิดชอบ ความสามารถและความพร้อมในการทํางาน ภายใต้กฎระเบียบ ข้อบังคับ และเป้าหมายความสําเร็จของงาน จะต้องเสร็จทันเวลา มีความถูกต้อง มีมาตรฐาน และเกิดประสิทธิภาพ  การปฏิบัติงานให้เกิดผลสําเร็จและมีประสิทธิภาพนั้น ผู้ปฏิบัติงานแต่ละ บุคคลมีวิธีการและแนวทางในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน มีความยืดหยุ่นและการนําเทคนิคต่างๆ มาปรับใช้ หรือ... >> อ่านต่อศูนย์วัฒนธรรม จัดโครงการวันวัฒนธรรม กิจกรรมขนมพื้นบ้าน ส่งเสริมให้นักศึกษาบุคลากรและคณาจารย์ได้สืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นของไทย
พุธ 20 กรกฎาคม 2565 / ข่าวกิจกรรม

ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดโครงการวันวัฒนธรรม กิจกรรมขนมพื้นบ้าน ในวันที่ ๒๐ กรกฏาคม ๒๕๖๕ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาบุคลากรและคณาจารย์ได้สืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นของไทยและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น และจัดกิจกรรมถ่ายทอดและสืบสานองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น และสร้างเสริมวิชาชีพให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพต่อไปในภายหน้าได้ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากคณาจารย์สาขาอุตสาหกรรมเกษตร (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ประชุมร่วมกับกองพระราชพิธี สำรวจพื้นที่เตรียมความพร้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 1
พุธ 20 กรกฎาคม 2565 / ข่าวกิจกรรม

          วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประชุมหารือร่วมกับกองพระราชพิธี พร้อมทั้งสำรวจพื้นที่เตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 1  ประจำปีการศึกษา 2562  โดยมี พล.อ.ท.พิศณุ ไพบูลย์ ราชองครักษ์ในพระองค์ (รออ.904/905) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จั... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 6 ทั้งหมด 6


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา