โลโก้เว็บไซต์ บันทึกแนวทางการปฏิบัติที่ดี  เทคนิคการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

บันทึกแนวทางการปฏิบัติที่ดี  เทคนิคการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 20 กรกฎาคม 2565 โดย วัชรินทร์ สิทธิตัน จำนวนผู้เข้าชม 447 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

            การปฏิบัติงานขององค์กร มีสิ่งที่มุ่งหวังจากการปฏิบัติงาน คือ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยผู้ปฏิบัติงาน จะต้องมีคุณสมบัติพื้นฐาน ทั้งความรับผิดชอบ ความสามารถและความพร้อมในการทํางาน ภายใต้กฎระเบียบ ข้อบังคับ และเป้าหมายความสําเร็จของงาน จะต้องเสร็จทันเวลา มีความถูกต้อง มีมาตรฐาน และเกิดประสิทธิภาพ  การปฏิบัติงานให้เกิดผลสําเร็จและมีประสิทธิภาพนั้น ผู้ปฏิบัติงานแต่ละ บุคคลมีวิธีการและแนวทางในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน มีความยืดหยุ่นและการนําเทคนิคต่างๆ มาปรับใช้ หรือปรับเปลี่ยนวิธีการทํางาน เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพ สําเร็จตามเป้าหมาย และตรงตามระยะเวลา การแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องเทคนิคการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพนั้น จึงเป็นแนวทางในการแลกเปลี่ยน แนวคิดและเทคนิคของแต่ละบุคคลในการปฏิบัติงาน ทําให้ได้เทคนิคและนําไปปรับใช้ในการทํางานให้เกิด ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

              การจัดการความรู้เรื่องเทคนิคในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ดําเนินการโดยการจัดกิจกรรมเติม เต็มความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งปันความรู้จนได้องค์ความรู้เกี่ยวกับการเทคนิคในการปฏิบัติงาน ผลการดําเนินการจัดการความรู้ดังกล่าว ทําให้บุคลากรสายสนับสนุน ได้มีองค์ความรู้และแนวคิดใหม่ๆ ที่สามารถนําไปประยุกต์ใช้ ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ตนเองรับผิดชอบ และเกิดประสิทธิภาพ การมีเทคนิค ในการปฏิบัติงาน ช่วยให้สามารถทํางานรวดเร็วขึ้น ลดข้อผิดพลาดในการทํางาน จนเกิดประสิทธิภาพ ส่งผลให้ได้งานมาตรฐานเดียวกัน องค์กรมีประสิทธิภาพ และสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการ ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา