โลโก้เว็บไซต์ 2021-08-11 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2021-08-11

ตัวแทนสมาคมศิษย์เก่าแม่วัง มทร.ล้านนา ลำปาง มอบชุดเสื้อกันฝน และหน้ากากอนามัย แก่บุคลากรด่านหน้า เพื่อสวมใส่ป้องกันการสัมผัสเชื้อ COVID-19
พุธ 11 สิงหาคม 2564 / ข่าวกิจกรรม

         11 สิงหาคม 2564  ว่าที่ร้อยตรี นิมิตร  บุญยู่ฮง กรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าแม่วัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นตัวแทนนายชยุต ราชาตัน  นายกสมาคมศิษย์เก่าแม่วังฯ มอบชุดเสื้อกันฝน และหน้ากากอนามัย แก่เจ้าหน้าที่พยาบาล เพื่อสวมใส่ป้องกันการสัมผัสเชื้อ COVID-19 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  ลำปาง ... >> อ่านต่อ


หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรม ตู้แบ่งปัน สินค้าอุปโภค บริโภค พร้อมเชิญร่วมรับและแบ่งปัน
พุธ 11 สิงหาคม 2564 / ข่าวกิจกรรม

         11 สิงหาคม  2564 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป สาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมตู้แบ่งปัน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่นักศึกษา  บุคลากร เจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไป ณ โถงอาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ... >> อ่านต่อหลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดสัมมนา Digital Marketing For Tourism ในรูปแบบออนไลน์
พุธ 11 สิงหาคม 2564 / ข่าวกิจกรรม

        2 สิงหาคม 2564 หลักสูตรการท่องเที่ยวและบริการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดสัมมนาทางการท่องเที่ยวและการ บริการ  หัวข้อ  Digital Marketing For Tourism ในรูปแบบออนไลน์  เพื่อสร้างความรู้ เทคนิค หรือทักษะ ในการทำตลาดออนไลน์เพื่อการท่องเที่ยว  โดยมี ดร.พวงทอง  วังราษฎร์ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิด ... >> อ่านต่อ


สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ล้านนา เปิดเวทีนำเสนอโครงการวิจัยการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์เพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP
พุธ 11 สิงหาคม 2564 / ข่าวกิจกรรม

              วันที่ 11 สิงหาคม 2564 ดร.สุรพล ใจวงศ์ษา  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา เป็นประธานเปิดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนำเสนอ (ร่าง)รายงานฉบับสมบูรณ์ ชุดโครงการวิจัย “การวิจัยและกระบวนการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ และเพิ่มรายได้ผู้ประกอบการ OTOP ด้านหัตกรรมสิ่งทอ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพร พัชรประกิติ ผู้อำนวยการสถาบันวิจ... >> อ่านต่อ


ข่าวประชาสัมพันธ์ : สวส.มทร.ล้านนา แนะนำบริการดาวน์โหลด ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ Autodesk (ระยะเวลา 1 ปี)
พุธ 11 สิงหาคม 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ : สวส.มทร.ล้านนา แนะนำบริการดาวน์โหลด ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ Autodesk (ระยะเวลา 1 ปี) เพื่อใช้ในการเรียน การสอน การวิจัย  สำหรับนักศึกษา และบุคลากร ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ช่องทางการเข้าใช้บริการ : https://download.rmutl.ac... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 6 ทั้งหมด 6


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา