โลโก้เว็บไซต์ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรม ตู้แบ่งปัน สินค้าอุปโภค บริโภค พร้อมเชิญร่วมรับและแบ่งปัน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรม ตู้แบ่งปัน สินค้าอุปโภค บริโภค พร้อมเชิญร่วมรับและแบ่งปัน

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 11 สิงหาคม 2564 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 252 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         11 สิงหาคม  2564 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป สาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมตู้แบ่งปัน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่นักศึกษา  บุคลากร เจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไป ณ โถงอาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
          อาจารย์นิตยา  เอกบาง ผู้รับผิดชอบกิจกรรมตู้แบ่งปัน กล่าวว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ทำให้มหาวิทยาลัยไม่สามารถเปิดทำการเรียนการสอนในรูปแบบปกติได้จึงต้องปรับรูปแบบเป็นการเรียนการสอนแบบออนไลน์  นักศึกษาและบุคลากรไม่สามารถเดินทางกลับภูมิลำเนาได้ ทางหมวดศึกษาทั่วไปจึงจัดกิจกรรมตู้แบ่งปัน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่นักศึกษา  บุคลากร เจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไป  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงเดือนตุลาคม 2564  โดยสามารถหยิบไปเพื่ออุปโภค บริโภค อย่างพอเพียงตามความเหมาะสม และสามารถนำสิ่งของบริโภค อุปโภค อุปกรณ์การเรียน มาเติมเต็มที่ตู้แบ่งปัน  หรืออาจนำสิ่งของจากตู้แบ่งปันไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนในที่ต่างๆได้อีกด้วย
            ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ
            ภาพ /ที่มาของข่าว : อาจารย์นิตยา  เอกบางออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา