โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดสัมมนา Digital Marketing For Tourism ในรูปแบบออนไลน์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

หลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดสัมมนา Digital Marketing For Tourism ในรูปแบบออนไลน์

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 11 สิงหาคม 2564 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 248 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

        2 สิงหาคม 2564 หลักสูตรการท่องเที่ยวและบริการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดสัมมนาทางการท่องเที่ยวและการ บริการ  หัวข้อ  Digital Marketing For Tourism ในรูปแบบออนไลน์  เพื่อสร้างความรู้ เทคนิค หรือทักษะ ในการทำตลาดออนไลน์เพื่อการท่องเที่ยว  โดยมี ดร.พวงทอง  วังราษฎร์ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิด
        นางสาว บุญสิตา ฟองทา​ หัวหน้าโครงการจัดสัมมนา กล่าวว่า  สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ได้ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการในธุรกิจต่างๆ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งครอบคลุมทั้งสินค้าและบริการ  Digital Marketing จึงเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะช่วยแก้ไขปัญหาได้ และเป็นช่องทางการติดต่อกับนักท่องเที่ยวหรือลูกค้าผ่าน Social Media เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า นักศึกษาหลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการจึงได้เล็งเห็นความสำคัญของการทำตลาดออนไลน์เพื่อการท่องเที่ยว จึงจัดโครงการสัมมนานี้ขึ้น  เพื่อสร้างความรู้ เทคนิค  และทักษะ ในการทำตลาดออนไลน์เพื่อการท่องเที่ยว และสร้างความรู้ความเข้าใจในการถ่ายภาพเพื่อเพื่อมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์สินค้าให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนา
       สำหรับการจัดสัมมนาครั้งนี้เป็นการจัดสัมมนาในรูปแบบออนไลน์  ได้รับเกียรติจาก คุณวรางคณา  จำปาทอง  CEO บริษัท เซียน ทีวี จำกัด และผู้ก่อตั้งเพจย้ายหน้าร้านไปหน้าบ้านลูกค้าด้วยออนไลน์  บรรยายหัวข้อ การใช้ Digital Marketing สำหรับผลิตภัณฑ์สินค้าและการบริการ  โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจาก มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย  มหาวิทยาลัยนอร์ท เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ศูนย์ลำปาง มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ   มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เข้าร่วมสัมมนา หัวหน้าโครงการจัดสัมมนา กล่าวในตอนท้าย
      ทั้งนี้การจัดสัมมนาดังกล่าวเป็นหนึ่งในกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาการสัมมนาทางการท่องเที่ยวและการบริการ รหัสวิชา BOATH 114  ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในภาคการศึกษา 1/2564 เพื่อให้นักศึกษาเกิดความรู้ เข้าใจหลักการและวิธีการศึกษาค้นคว้าและดำเนินการสัมมนา สามารถดำเนินการสัมมนาตามหลักการและวิธีการที่ถูกต้องอย่างเต็มรูปแบบ โดยการเรียนรู้และนำแนวคิด หลักการ ทฤษฎีต่างๆ มาบูรณาการเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและการบริการ โดยมีอาจารย์ศิริขวัญ​ ปัญญาเรียน​และอาจารย์เอมอร​ พิพัฒน์วัฒนะโยธิน​ เป็นผู้สอน
      ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ
      ภาพ / ที่มาของข่าว : อาจารย์ศิริขวัญ ปัญญาเรียนออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา