โลโก้เว็บไซต์ นริศรา สกุลสอน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 ผู้เขียน : นริศรา สกุลสอน

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมอบรมระยะสั้นกระบวนการพัฒนาศักยภาพความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาล
จันทร์ 13 มิถุนายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

               10 มิถุนายน 2559 รองศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ  จิตรเจริญ อ.อุบลรัตน์  พรหมฟัง อ.รุ่งทิวา  กองเงิน  อ.ณัฏวลิณคล เศรษฐปราโมทย์ และอ.ชณิชา  จินาการ   อาจารย์ประจำสาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำนักศึกษาสาขาอุตสาหกรรมเกษตร เข้าร่วมอบรมระยะสั้นกระบวนการพัฒนาศักยภาพความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาล สำหรับนิสิต นักศึกษา ประจำปี ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมโอฬารรัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง >> อ่านต่อ


คลินิกเทคโนโลยี มทร.ล้านนา ลำปาง ถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำยาหม่องสมุนไพรและพิมเสนน้ำแก่ชมรมผู้สูงอายุในอำเภอแม่ทะ
ศุกร์ 10 มิถุนายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

    เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559 ที่ศูนย์เรียนรู้ของผู้สูงอายุ บ้านปงหอศาล อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง โดยอาจารย์พรหมมินทร์ สายนาคำ ผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยีฯ อาจารย์สุพัฒน์  ใต้เวชศาสตร์ อาจารย์สาขาอุตสาหกรรมเกษตร และนางสาวสุนิสา  ติ๊บคำ เจ้าหน้าที่คลินิกเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการทำยาหม่องสมุนไพร และพิมเสนน้ำแก่ชมรมผู้สูงอายุในอำเภอแม่ทะ จำนวน 40 คน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ลดรายจ่ายในครัวเรือน >> อ่านต่อ


อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์ฯ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำไส้อั่วเห็ด ขนมจีบไส้เห็ด และไข่เค็มสมุนไพร
พฤหัสบดี 9 มิถุนายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

    ด้วย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โดยอาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ คุณสุนิสา ติ๊บคำ เจ้าหน้าที่คลินิกเทคโนโลยี มทร.ล้านนา ลำปาง และนักศึกษาปี 3 สาขาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร นางสาวสุพรรณี ทิพันธ์ ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำไส้อั่วเห็ด ขนมจีบไส้เห็ด และไข่เค็มสมุนไพร ให้แก่กลุ่มสตรี และผู้ด้อยโอกาสตำบลบ่อแฮ้ว ซึ่งวัตถุดิบหลักในท้องถิ่น คือ เห็ด ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ 2559
พฤหัสบดี 9 มิถุนายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

    วันที่ 9 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา วนาภิชิต ผู้อำนวยการกองการศึกษา เป็นประธานประชุมและกล่าวต้อนรับคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ 2559 (Start up) ในโอกาสประชุมเตรียมความพร้อมและแลกเปลี่ยนวิธีการดำเนินโครงการ โดยมีคณะกรรมการดำเนินงานจากมทร.ล้านนา เชียงใหม่ เชียงราย น่าน ลำปางและสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จะดำเนินการจัดกิจกรรม... >> อ่านต่อ


อาจารย์คณะวิทยาสตร์ฯเป็นวิทยากรฝึกอบรมการทำลาบเห็ด ไส้อั่วเห็ด
พุธ 8 มิถุนายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

    ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง ได้ดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้านชุมชนแบบมีส่วนร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฯเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา กรณี : บ้านวอแก้ว หมู่ที่ 3 ต.วอแก้ว อ.เมือง จ.ลำปาง  ผศ.นวลศรี จารุทรรศน์วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการการเพาะเห็ด หัวหน้าโครงการย่อยการผลิตเห็ดครบวงจร อาจารย์ชัยธวัช จารุทรรศน์ และอาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์อาจารย์ประจำสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยา... >> อ่านต่อ


คณะนักวิจัย มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมต้อนรับทีมงาน สวพ. ในโอกาสประชาสัมพันธ์โครงการวิจัย Concept paper ประจำปี 2561
พุธ 8 มิถุนายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

       8 มิถุนายน 2559 คณะนักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมต้อนรับ ดร.กัญญณัช ศิริธัญญา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพร้อมทีมงานในโอกาสประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้คณาจารย์นักวิจัยส่งข้อเสนอโครงการ concept paper ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โดยมี ผศ.วิทยา  วนาภิชิต ผู้อำนวยการกองการศึกษา กล่าวต้อนรับคณะทำงาน       ดร.กัญญณัช ศิริธัญญา ผู้อ... >> อ่านต่อ


อาจารย์คณะวิทยาสตร์ฯ มทร.ล้านนาลำปาง เป็นวิทยากรฝึกอบรมการทำไอศรีม
อังคาร 7 มิถุนายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

    ด้วยความร่วมมือระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โดยอาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ นางสาวสุนิสา ติ๊บคำ เจ้าหน้าที่คลินิกเทคโนโลยี มทร.ล้านนา ลำปาง และนักศึกษาปี 3 นางสาวสุพรรณี ทิพันธ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำไอศกรีมนมสด การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว เช่น ไอศกรีมข้าวหอมนิล และน้ำข... >> อ่านต่อ


อาจารย์คณะวิทย์ฯ มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำซาลาเปาไส้ต่างๆ และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว ให้กับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง
จันทร์ 6 มิถุนายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

    ด้วยความร่วมมือระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โดยอาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ นางสาวสุนิสา ติ๊บคำ เจ้าหน้าที่คลินิกเทคโนโลยี มทร.ล้านนา ลำปาง และนักศึกษาปี 3 นางสาวสุพรรณี ทิพันธ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำซาลาเปาไส้ต่างๆ การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว เช่น เต้าฮวยข้าวหอมนิลฟรุต... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง ประชุมเตรียมความพร้อมงานรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๒๙
จันทร์ 6 มิถุนายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

               เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ  สินทวีวรกุล เลขานุการและผู้ประสานงานฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ดำเนินการประชุมคณะกรรมการและเลขานุการฝ่ายต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมงานพิธีฝึกซ้อมย่อยรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๒๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ  เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี เป็นประธาน  ณ  ห้องประชุม ๑ อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีล้านนา ลำปาง >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง ๑ ใน ๑๐ ภาคส่วน ร่วมกับ ๓ กลุ่มภาคี SME Start Up, Turn around, Stronger เสริมพลังพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจรายย่อยจังหวัดลำปาง
พฤหัสบดี 2 มิถุนายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

                  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๓๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ  เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมงาน “Northern Smart SMEs” ณ  ห้องเวียงแก้ว โรงแรมลำปางเวียงทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยมีอาจารย์กร  จันทรวิโรจน์ เป็นผู้ประสานงานโครงการฯ โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจากท่านสามารถ  ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 164


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา