โลโก้เว็บไซต์ ถ่ายทอดองค์ความรู้ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 Tags : ถ่ายทอดองค์ความรู้

สาขาระบบสารสนเทศ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการบริการวิชาการถ่ายทอดความรู้และซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์พื้นที่โรงรียนโดยรอบมหาวิทยาลัยฯ
ศุกร์ 20 มกราคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

          ในช่วงเดือนธันวาคม 2559 ถึงเดือนมกราคม 2560 สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์นราวิชญ์ ความหมั่น และคณาจารย์ พร้อมด้วยนักศึกษาลงพื้นที่ในโครงงานบริการวิชาการถ่ายทอดความรู้และซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ เพื่อฝึกฝนให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ สามารถถ่ายทอดความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ และซ่อมบำรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกต้อง          ภายในโครงการได้มีการจัดทำสื่อภาพเคลื่อนไหว ๒ มิติร่วมกับ การวิจัยในชั้นเรียนรายว... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคพันธุ์เนื้อ กว่า 8 อำเภอในจังหวัดลำปาง
พุธ 2 มีนาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

    เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2559 เวลา 10.30 น. นายเพิ่มศักดิ์ วิทยากรณ์ ปศุสัตว์จังหวัดลำปาง ให้เกียรติเป็นประธาน เปิดการอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อพันธุ์ดี เพื่อผลิตเนื้อคุณภาพ ปี 2559 ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรม สาขาสัตวศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร โดยมีนายจำรัส ชาครไพบูลย์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์ เป็นผู้จัดการอบรม ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผศ.วีระ อินทร์นารี อาจารย์สาขาสัตวศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง ให้เกียรติเป... >> อ่านต่อ


สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ มทร.ล้านนา ลำปาง ถ่ายทอดองค์ความรู้และซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์แก่โรงเรียนในจังหวัดลำปาง
อาทิตย์ 29 พฤศจิกายน 2558 / ข่าวกิจกรรม

    เมื่อวันที่ 23-29 พฤศจิกายน 2558 คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลงพื้นที่บริการวิชาการในโครงงานบริการวิชาการถ่ายทอดความรู้และซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์เพื่อฝึกฝนให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ สามารถถ่ายทอดความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ และซ่อมบำรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกต้อง โดยได้มีการจัดทำสื่อภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ นิทานอีสปขึ้น เพื่อฝึกฝนและถ่ายทอดทักษะองค์ความรู้ด้านการใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของคณะ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา