โลโก้เว็บไซต์ ศูนย์ภาษา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จัดโครงการหลักสูตรอบรมการทักษะฟังและการอ่านเพื่อการสอบโทอิกแบบบูรณาการกับทักษะการพูด  (Listening and Reading skills for Toeic test and integrated Speaking Skill Training Course  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ศูนย์ภาษา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จัดโครงการหลักสูตรอบรมการทักษะฟังและการอ่านเพื่อการสอบโทอิกแบบบูรณาการกับทักษะการพูด (Listening and Reading skills for Toeic test and integrated Speaking Skill Training Course

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 18 มกราคม 2562 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 255 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

             อาจารย์ปรียารัตน์ ศรีชัยวงศ์ ผู้รับผิดชอบโครงการฯ เปิดเผยว่า การจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มีความรู้ความสามารถของนักศึกษา ได้รับการพัฒนาทักษะ การฟังการอ่านอย่างถูกต้อง เพื่อนำไปใช้ในการทดสอบตามมาตรฐานของข้อสอบ TOEIC โดยหลักสูตรนำเสนอ เรื่องการใช้วลีภาษาอังกฤษพื้นฐานสำหรับทักษะ สามารถฝึกทักษะ การฟัง การพูดได้โดยการจำลองการสนทนาในห้องเรียนจริงพร้อมทั้งฝึกเทคนิค วิธีการ แนวข้อสอบอย่างถูกต้อง และสามารถนำทักษะทางภาษาไปประยุคต์ใช้ในชีวิตประจำวันในอนาคตได้อย่างเหมาะสม

            นอกจากนี้ เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาฝึกทักษะการฟังและการตอบกลับการสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมตัวในการสอบโทอิก เพื่อนักศึกษาฝึกทักษะการฟังและสามารถอ่านวลีภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมความพร้อมในการสอบโทอิกได้ และเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ด้วยการทำข้อสอบแบบจำลองโทอิก Mock อีกด้วย

            สำหรับการจัดอบรมโครงการดังกล่าว  กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 1, 5, 7, 8,  12, 14, 15, 19, 21, 22, เดือนกุมภาพันธ์ 2562 เวลา 16.00-18.00 น. ณ ห้อง 401 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ท่านใดมีความประสงค์จะร่วมเข้ารับการอบรมฯ สามารถแจ้งรายชื่อไปยังคุณอภิรดา คำฟูบุตร ห้องศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โทรภายใน 134  ทุกวันเวลาราชการ

 


คลังรูปภาพ : Toeic


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา