โลโก้เว็บไซต์ Toeic | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

Toeic

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 18 มกราคม 2562 โดย มทร.ล้านนาศูนย์ภาษา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จัดโครงการหลักสูตรอบรมการทักษะฟังและการอ่านเพื่อการสอบโทอิกแบบบูรณาการกับทักษะการพูด (Listening and Reading skills for Toeic test and integrated Speaking Skill Training Course
             อาจารย์ปรียารัตน์ ศรีชัยวงศ์ ผู้รับผิดชอบโครงการฯ เปิดเผยว่า การจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มีความรู้ความสามารถของนักศึกษา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา