โลโก้เว็บไซต์ สาขาวิชาการจัดการจัดกิจกรรมตลาดนัดการจัดการ 2559 เพิ่มทักษะการเขียนแผนธุรกิจสู่การปฏิบัติ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สาขาวิชาการจัดการจัดกิจกรรมตลาดนัดการจัดการ 2559 เพิ่มทักษะการเขียนแผนธุรกิจสู่การปฏิบัติ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 23 มีนาคม 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 163 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมตลาดนัดการจัดการ 2559 ณ บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 เพื่อเพิ่มทักษะการเขียนแผนธุรกิจสู่การปฏิบัติ

    สำหรับการจัดกิจกรรมตลาดนัดการจัดการ 2559 เป็นกิจกรรมในกระบวนการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี รายวิชาการจัดการธุรกิจขนาดย่อมของผู้ประกอบการ และรายวิชาการบริหารวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เพื่อให้นักศึกษานำความรู้ในภาคทฤษฎีจากการเขียนแผนธุรกิจสู่การปฏิบัติ โดยมีการจำลองบริษัท ร้านค้า ให้นักศึกษาเป็นผู้ประกอบการโดยนำความรู้ในภาคทฤษฎีมาปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม มีระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม-27 เมษายน 2559 เวลา 17.00-20.00 น.โดยจัดทุกวันพุธ  ทั้งนี้จากการดำเนินกิจกรรมมีนักศึกษา คณาจารย์และประชาชนให้ความสนใจอย่างมาก

    ข่าว/ภาพ :จารุวรรณ  สุยะ

    ที่มาของข่าว :สาขาวิชาการจัดการออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา