โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมประชุมตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพระดับหลักสูตร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมประชุมตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพระดับหลักสูตร

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 23 ธันวาคม 2559 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 188 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          คณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ณ ห้องราชาวดี โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2559  จัดโดยสำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องได้ทราบถึงวิธีการจัดทำรายงาน วิธีการเก็บข้อมุล และการประเมินผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ตลอดจนการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพระดับหลักสูตรได้อย่างถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน กิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานในพิธีเปิด 

         ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ
        ภาพ / ที่มาของข่าว : ฐิติมา สมพงษ์
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา