โลโก้เว็บไซต์ 2016-12-23 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2016-12-23

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วม MOU กับสโมสรโรตารี่ลำปาง กับโครงการ Shredder Project ประกอบเครื่องบดย่อย พัฒนาคุณภาพและเศรษฐกิจภาพรวมของชุมชนชาวเกษตรกร
ศุกร์ 23 ธันวาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

        เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ  เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม และพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ เกี่ยวกับข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง และสโมสรโรตารี่ ลำปาง โอกาสนี้ได้รับเกียรติจากนายบุญคุ้ม บุญญะโสภัต อดีตนายกสโมสรโรตารี่ ลำปาง ได้อธิบายถึงระเบียบ... >> อ่านต่อ


การประชุมวิชาการของนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง “อุตสาหกรรมเกษตรวิจัย ครั้งที่ ๑”
ศุกร์ 23 ธันวาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชาติ สุวัตถี ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรลำปาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ให้เกียรติเป็นประธาน เปิดงานการประชุมวิชาการของนักศึกษา “อุตสาหกรรมเกษตรวิจัย” ครั้งที่ ๑ ๒๐-๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ดำเนินงานโดยสาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกษตร ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ภายในงาน มีการมอบรางวัลเกียรติบัตร ให้กับนักศึกษาที่นำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ พร้อมกันนี้ ยังได้รับเกียรติจากรองศาสตราจ... >> อ่านต่อ


คณะวิทย์ฯ จัด 2 โครงการฯ สำหรับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน
ศุกร์ 23 ธันวาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม ข่าวอบรม/เสวนา

คณะวิทยาศาสตร์ลและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตร ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานในการเปิดพิธี จำนวน 2 โครงการ คือ โครงการกระตุ้นติดตามบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน จัดทำผลงานทางวิชาการ และ โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศพัฒนาบุคลากรด้านสะเต็ม STAM ณ โรงแรมอโมร่า ท่าแพ อำเภ... >> อ่านต่อ


อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรฝึกอบรมการลดความสูญเสีย 7 ประการ
ศุกร์ 23 ธันวาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

          อาจารย์สาขาเทคโนโลยีอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรอบรมหลักสูตรการยกระดับฝีมือ สาขาการลดความสูญเสีย 7 ประการ แก่พนักงานบริษัทลำปางฟู้ด โปรดักส์ จำกัด ณ ห้องประชุมบริษัทลำปางฟู้ดโปรดักส์ จำกัด ต.บ้านเป้า อ.เมือง จ.ลำปาง ระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม 2559            สำหรับการเป็นวิทยากรฝึกอบรมดังกล่าว เป็นหนึ่งในพันธกิจด้านการบริการวิชาการสู่ชุมชนของ มหาวิทยาลัยและเป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมประชุมตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพระดับหลักสูตร
ศุกร์ 23 ธันวาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

          คณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ณ ห้องราชาวดี โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2559  จัดโดยสำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องได้ทราบถึงวิธีการจัดทำรายงาน วิธีการเก็บข้อมุล และการประเมินผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ตลอดจนการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพระดับหลักสูตรได้อย่างถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน กิจกรรม... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 5 ทั้งหมด 5


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา