โลโก้เว็บไซต์ สโมสรนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมกีฬานายช่าง นั่งเล่นในสวน เปิดเวทีให้นักศึกษาแสดงความสามารถ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สโมสรนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมกีฬานายช่าง นั่งเล่นในสวน เปิดเวทีให้นักศึกษาแสดงความสามารถ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 1 มีนาคม 2566 โดย จตุพร โปธาคำ จำนวนผู้เข้าชม 497 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

1 มีนาคม 2566 สโมสรนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง (มทร.ล้านนา ลำปาง) จัดกิจกรรมกีฬานายช่าง นั่งเล่นในสวน ณ บริเวณหน้าอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วันไชย   คำเสน รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิด

การจัดกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถทางดนตรี การออกร้านจำหน่ายสินค้า อีกทั้งเป็นการเปิดเวทีให้นักศึกษากล้าแสดงออกในทางที่เหมาะสม และเกิดการทำงานร่วมกันของนักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย การแสดงดนตรี การจำหน่ายสินค้า อาหาร และเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ การแข่งขันกีฬา E-Sport (ROV) รอบชิงชนะเลิศ โดยมีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรเข้าร่วมกิจกรรม

ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ
ภาพ : จตุพร  โปธาคำออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา