โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง สนองตอบนโยบายมหาวิทยาลัย เดินหน้านโยบายแบบมีส่วนร่วม ขับเคลื่อนโครงการสู่การพัฒนาพื้นที่การศึกษาลำปาง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง สนองตอบนโยบายมหาวิทยาลัย เดินหน้านโยบายแบบมีส่วนร่วม ขับเคลื่อนโครงการสู่การพัฒนาพื้นที่การศึกษาลำปาง

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 24 กุมภาพันธ์ 2565 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 816 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          24 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวุธ  ชัยเนตร ผู้ช่วยอธิการบดีลำปาง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และคณะผู้บริหาร ในโอกาสประชุม ติดตามแผนพัฒนาและโครงการตามนโยบายแบบมีส่วนร่วม เพื่อนำไปสู่การพัฒนา มทร.ล้านนาลำปาง ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ โดยผู้บริหารลำปางได้นำเสนอความก้าวหน้าในการดำเนินงานและนำเสนอโมเดลโครงการชุมชนการสร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ (Hands-on Learning Space) ของจังหวัดลำปาง ด้านการเกษตรสมัยใหม่ แบบครบวงจรเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนที่ยั่งยืน (Triple L)

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กล่าวว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นการติดตามแผนพัฒนาโครงการตามนโยบายที่ได้ถ่ายทอดนโยบายไว้เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา และเพื่อ รับทราบปัญหา ในการดำเนินงาน ข้อเสนอแนะ และหารือแนวทางการแก้ไขร่วมกัน  เพื่อบริหารจัดการในขับเคลื่อนพื้นที่แบบมีส่วนร่วมตามแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ

          จากการรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความคืบหน้าของการดำเนินงานและโครงการ (Triple L) ที่ทางเขตพื้นที่ลำปางได้นำเสนอและดำเนินการในขั้นตอนขอสนับสนุนงบประมาณนั้น นับเป็นโครงการต้นแบบที่ดีที่ทางมหาวิทยาลัยฯ จะได้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ด้านเกษตรสมัยใหม่แบบครบวงจรแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำปางและจังหวัดใกล้เคียงใช้เป็นต้นแบบเพื่อศึกษาดูงานในกระบวนการด้านเกษตรอุตสาหกรรมที่สามารถนำไปต่อยอด โดยการนำองค์ความรู้ที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัยประยุกต์เข้ากับบริบทของสังคมให้เหมาะสม ถือเป็นภารภิจที่สำคัญของมหาวิทยาลัยที่จะได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมชุมชน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  รักษาราชการแทนอธิการบดีฯ กล่าวในตอนท้าย

          การลงพื้นที่ดังกล่าวรักษาราชการแทนอธิการบดีฯ และคณะผู้บริหารยังได้ตรวจเยี่ยมพื้นที่จัดการเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ แปลงสาธิตงานวิจัยทางการเกษตร และห้องปฏิบัติสำหรับงานวิจัย เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาและขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยต่อไปออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา