โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดทัศนศึกษาและสอบพูดบรรยายสถานที่ท่องเที่ยว จ.ลำปาง สร้างการเรียนรู้นอกห้องเรียน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดทัศนศึกษาและสอบพูดบรรยายสถานที่ท่องเที่ยว จ.ลำปาง สร้างการเรียนรู้นอกห้องเรียน

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 23 กุมภาพันธ์ 2565 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 641 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          22 กุมภาพันธ์ 2565 อาจารย์สุภาภรณ์  นุกูลธรประกิต อาจารย์ประจำแผนวิชาภาษาตะวันตก สาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดโครงการทัศนศึกษาและสอบพูดบรรยายสถานที่ท่องเที่ยว จ.ลำปาง สร้างการเรียนรู้นอกห้องเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ
          สำหรับการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นหนึ่งในกระบวนการเรียนการสอนในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ เพื่อให้นักศึกษามีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการนำเสนอข้อมูลตามสายงาน  โดยมีนักศึกษาสาขาการท่องเที่ยวและการบริการ ชั้นปีที่ 3 จำนวน 13 คน ทัศนศึกษาและสอบพูดบรรยาย ณ วัดพระธาตุลำปางหลวง วัดดอยพระฌาน พิพิธภัณฑ์ธนบดีเซรามิค บ้านหลุยส์ และบ้านป่องนัก
          ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ
          ภาพ/ที่มาของข่าว : สุภาภรณ์  นุกูลธรประกิตออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา