โลโก้เว็บไซต์ บุคลากรประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ (KM) ด้านการประชาสัมพันธ์ 6 เขตพื้นที่ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

บุคลากรประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ (KM) ด้านการประชาสัมพันธ์ 6 เขตพื้นที่

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 28 กันยายน 2564 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 122 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         วันที่ 27 กันยายน 2564  กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดอบรมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ หัวข้อ แนวปฏิบัติที่ดี การจัดการความรู้ของหน่วยงาน โดยมีนายจตุพร  โปธาคำ นักประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ผ่านแอปพลิเคชั่นซูม (ZOOM) เรื่อง เทคนิคการถ่ายภาพนิ่งและวิดิโอด้วยสมาร์ทโฟนเพื่อการตัดต่อโดยแอพพลิเคชั่นแก่บุคลากรประชาสัมพันธ์ 6 เขตพื้นที่ เพื่อนำไปปรับใช้ในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เชิงรุก
        สำหรับการจัดการความรู้ของหน่วยงานดังกล่าวเป็นผลสืบเนื่องจากการปรับรูปแบบและวิธีการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ที่เปลี่ยนไปจากเดิม โดยปัจจุบันได้มีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของหน่วยงาน ดังนั้นนักประชาสัมพันธ์ต้องปรับตัวและนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เชิงรุกในทุกแฟลตฟอร์มเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
        ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ
        ภาพ: กองประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา / งานประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา ลำปางออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา