โลโก้เว็บไซต์ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำข้าวเกรียบแมลง และข้าวเกรียบผักเคล | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำข้าวเกรียบแมลง และข้าวเกรียบผักเคล

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 28 กันยายน 2564 โดย จตุพร โปธาคำ จำนวนผู้เข้าชม 163 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

      ด้วยความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่  โดย ผศ.ดร. ณัฏฐ์พัชร เถียรวรกานต์ คณะผลิตกรรมการเกษตร ม.แม่โจ้ และอาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร และ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำข้าวเกรียบแมลง และข้าวเกรียบผักเคล ให้แก่ นักศึกษา ที่มีความสนใจในการเพิ่มพูนความรู้ และทักษะด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากแมลง เพื่อสามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพเสริมสร้างรายได้ในอนาคต ในวันที่ 24 กันยายน 2564 ณ ห้อง PT 420 อาคารพืชศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ บรรยากาศการอบรม ผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการทุกท่าน 8 คน ได้รับความรู้ ประสบการณ์ ในการทำข้าวเกรียบแมลง และข้าวเกรียบผักเคล และผู้เข้าอบรมทุกท่านจะนำไปขยายผลเพื่อทำแปรรูปอาหารสุขภาพ ให้กับคนไทย และนักท่องเที่ยวรับประทาน และสร้างอาชีพเสริมในชุมชนต่อไป...

ข่าว/ภาพ : อาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา