โลโก้เว็บไซต์ อบรมแปรรูปผลิตภัณฑ์จากแมลง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

อบรมแปรรูปผลิตภัณฑ์จากแมลง

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 28 กันยายน 2564 โดย มทร.ล้านนาอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำข้าวเกรียบแมลง และข้าวเกรียบผักเคล
      ด้วยความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่  โดย ผศ.ดร. ณัฏฐ์พัชร เถียรวรกานต์ คณะผลิตกรรมการเกษตร ม.แม่โจ้ และอาจารย์สุพ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา