โลโก้เว็บไซต์ บุคลากรประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ (KM) ด้านการประชาสัมพันธ์ 6 เขตพื้นที่ 27กย64 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

บุคลากรประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ (KM) ด้านการประชาสัมพันธ์ 6 เขตพื้นที่ 27กย64

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 28 กันยายน 2564 โดย มทร.ล้านนาบุคลากรประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ (KM) ด้านการประชาสัมพันธ์ 6 เขตพื้นที่
         วันที่ 27 กันยายน 2564  กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดอบรมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ หัวข้อ แนวปฏิบัติที่ดี การจัดการความรู้ของหน่วยงาน โดย...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา