โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรการตลาด สาขาบริหารธุรกิจ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดสัมมนาการตลาดออนไลน์ Essential Skill ทักษะสำคัญที่เกรดไม่ได้บอก  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

หลักสูตรการตลาด สาขาบริหารธุรกิจ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดสัมมนาการตลาดออนไลน์ Essential Skill ทักษะสำคัญที่เกรดไม่ได้บอก

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 28 กันยายน 2564 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 381 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         24 กันยายน 2564 หลักสูตรการตลาด สาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดสัมมนาออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันซูม (Zoom)เรื่อง Essential Skill ทักษะสำคัญที่เกรดไม่ได้บอก เพื่อฝึกฝนและเพิ่มพูนประสบการณ์ความรู้แก่นักศึกษาให้รู้จักการทำงานเป็นทีม เกิดแนวทางและแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิต โดยมี ดร.พวงทอง วังราษฎร์ รอคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นประธานเปิดสัมมนา
        การจัดสัมมนาดังกล่าวเป็นหนึ่งในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสัมมนาการตลาด โดยมีอาจารย์กรณิศ เปี้ยอุดร เป็นอาจารย์ผู้สอน  เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้และเกิดประสบการณ์การทำงานเป็นทีมตั้งแต่วางแผน ลงมือปฏิบัติ ตรวจสอบ และแก้ไขปัญหา ในครั้งนี้เป็นการจัดสัมมนาในรูปแบบออนไลน์ นักศึกษาต้องบูรณาการความรู้ด้านเทคโนโลยีมาปรับใช้กับศาสตร์ด้านการตลาด  จัดโดยนักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรการตลาดชั้นปีที่ 4 และการตลาดเทียบโอน ชั้นปีที่ 2 ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณณัฏฐ์  กิตติสาร ศิลปินค่ายอาร์สยาม เป็นวิทยากรและเปลี่ยนประสบการณ์การใช้ชีวิตที่ประสบความสำเร็จ โดยไม่ได้ใช้เกรดมาวัด
         ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ
          ที่มาของข่าว /ภาพ : ประภาสิริ  ประพฤติ (นักศึกษาสาขาการตลาด)ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา