โลโก้เว็บไซต์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ศูนย์คอมพิวเตอร์

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 5 กรกฎาคม 2562 โดย วัชรินทร์ สิทธิตัน จำนวนผู้เข้าชม 3816 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มหาวิทยาลัยฯ ให้บริการด้านระบบคอมพิวเตอร์ แก่นิสิต อาจารย์ บุคลากร  เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และมีห้องปฏบัติการคอมพิวเตอร์ ให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์กว่า 250 เครื่อง จำนวน 8 ห้อง  

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา