โลโก้เว็บไซต์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ศูนย์คอมพิวเตอร์

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 9 กรกฎาคม 2562 โดย มทร.ล้านนาศูนย์คอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยฯ ให้บริการด้านระบบคอมพิวเตอร์ แก่นิสิต อาจารย์ บุคลากร  เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และมีห้องปฏบัติการคอมพิวเตอร์ ให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์กว่า 250 เครื่อง จำนวน 8 ห้อง...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา