โลโก้เว็บไซต์ 2018-01-23 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2018-01-23

นักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมค่ายซอมพออาสา พัฒนาโรงเรียน
อังคาร 23 มกราคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

          นักศึกษาชมรมซอมพออาสา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมค่ายซอมพออาสา ปี 2   ณ โรงเรียนบ้านทุ่งผึ้ง ตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 19-21 มกราคม 2561 โดยมีสมาชิกชมรมเข้าร่วมจำนวน 27 คน นักศึกษาจิตอาสาจำนวน 5 คน ... >> อ่านต่อ


ประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ จำนวน 1 โครงการ (ครั้งที่ 2)
อังคาร 23 มกราคม 2561 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

                  มทร.ล้านนา ลำปาง มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ  จำนวน 1 โครงการ  (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (E-bidding)  ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงิน 6,988,300.00  บาท (หกล้านเก้าแสนแปดหมื่นแปดพันสามร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดตามแนบ >> อ่านต่อ


ขอรับการสับสนุนบัตรร่วมกิจกรรม Bike for health and environment 3
อังคาร 23 มกราคม 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

              สโมสรโรตารีลำปาง ได้จัดงานแข่งขันการถ่ายภาพบนเส้นทางจักรยาน ภายใต้ชื่องาน  Bike for health and environment 3 ในวันที่  28 มกราคม 2561  เวลา 06.30-12.00 น. ณ ลานวัดท่าขัว อ.เมือง จ.ลำปาง  จังหวัดลำปาง จึงขอความร่วมมือสนับสนุนบัตรเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยานพร้อมถ่ายทอดประสบการณ์ของนักปั่นตลอดเส้นทางการปั่นด้วยการถ่ายภาพและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของจังหวัดลำปาง  ราคาบัตรละ 500 บา รับเสื้อยืด 1 ตัว  โดยสาม... >> อ่านต่อ


ขอประชาสัมพันธ์การสรรหาพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2561
อังคาร 23 มกราคม 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

                กรมกิจการเด็กและเยาวชน ขอประชาสัมพันธ์การสรรหาพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2561 เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2561  โดยสามารถดาวน์โหลดประกาศและแบบเสนอประวัติและผลงานได้ทาง www.dcy.go.th  ส่งภายในวันที่ 30 มีนาคม 2561  >> อ่านต่อ


ขอประชาสัมพันธ์เสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย พุทธศักราช 2561
อังคาร 23 มกราคม 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

               ด้วยกรมส่งเสริมวัฒธรรมจังหวัดลำปาง  ขอประชาสัมพันธ์เสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย พุทธศักราช 2561 เพื่อให้ผู้ได้รับการยกย่องดังกล่าวเป็นแบบอย่างในการใช้ภาษไทยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  ผู้สนใจสามารถส่งรายได้ที่ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 โดยศึกษารายละเอียดหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลฯพร้อมแบบเสนอประวัติชีวิตและผลงานเพิ่มเติมได้ที่ ... >> อ่านต่อ


ขอประชาสัมพันธ์โครงการมหาวิทยาลัยประชาชนกับธนาคารออมสิน
อังคาร 23 มกราคม 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

               มทร.ล้านนา  ขอประชาสัมพันธ์โครงการมหาวิทยาลัยประชาชนกับธนาคารออมสิน และขอเชิญชวนอาจารย์และนักศึกษาส่งแบบสำรวจความร่วมมือโครงการมหาวิทยาลัยประชาชน (อบรมอาชีพ)  สำหรับผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับสวัสดิการแห่งรัฐ  ประจำปี 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 053-266326 ต่อ 1042 >> อ่านต่อ


ขอเชิญเข้าร่วมค่ายฝึกอบรมการทำวิจัยและผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 6
อังคาร 23 มกราคม 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

                สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ขอเชิญเข้าร่วมค่ายฝึกอบรมการทำวิจัยและผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ ๖ “เทคนิคการทำวิจัยและการทำผลงานทางวิชาการ เพื่อพัฒนาบุคลากรและองค์กร”  ระหว่างวันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2561 ณ  สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ผู้สนใจสมัครได้ที่ www.council-uasr.com ระบบลงทะเบียนออนไลน์ ภายในวันที่ 25 มกราคม 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้... >> อ่านต่อ


ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ จำนวน 1 โครงการ
อังคาร 23 มกราคม 2561 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

                ตามประกาศ มทร.ล้านนา ลำปาง เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ  จำนวน 1 โครงการ  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (E-bidding) ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560  เนื่องจาก รายละเอียดทางด้านเทคนิคไม่ตรงตามเงื่อนไขที่มหาวิยาลัยฯกำหนด   รายละเอียดดังแนบ >> อ่านต่อ


ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการการจัดการ จำนวน 1 ชุด
อังคาร 23 มกราคม 2561 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

              ตามประกาศ มทร.ล้านนา ลำปาง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการการจัดการ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (E-bidding) ลงวันที่ 3 มกราคม 2561 เนื่องจาก ไม่มีผู้เสนอราคา    รายละเอียดดังแนบ >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 9 ทั้งหมด 9


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา