โลโก้เว็บไซต์ 2017-01-31 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2017-01-31

พืชศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง บูรณาการผลผลิตข้าวกับการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
อังคาร 31 มกราคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

          26 มกราคม 2560 สาขาพืชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ศึกษาดูงานกระบวนการสีข้าว ณ โรงสีข้าวสหกรณ์การเกษตรห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง บูรณาการการเรียนการสอนรายวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว พร้อมนำผลผลิตข้าวเปลือกจากแปลงนาสาธิตของมหาวิทยาลัย  เข้าสู่กระบวนการสีข้าว เพื่อใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนและกิจกรรมของมหาวิทยาลัย โดยมี ผศ.อัครเดช พิมพะนิตย์ อ.ณัฐอมร จวงเจิม และนางสาวเพ็ญผกา กิจวรรณ เป็นผู้ควบคุม ทั้งนี้ผลผลิตจะจัดจำห... >> อ่านต่อการเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีต่อสาธารณะ
อังคาร 31 มกราคม 2560 / ข่าวบุคลากร

              การเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีต่อสาธารณะ ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี (หนังสือกรมบัญชีกลาง ที กค.0410.3/ว 6 ลงวันที่ 10 มกราคม 2560) รายละเอียดดังเอกสารแนบ >> อ่านต่อ


สาขาอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง เปิดบ้านเป็นแหล่งเรียนรู้อบรมเชิงปฏิบัติการผลิตภัณฑ์คุ้กกี้และเค้กแก่นักเรียน ม.5
อังคาร 31 มกราคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

           27 มกราคม 2560 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  เปิดบ้านเป็นแหล่งเรียนรู้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการฐานการเรียนรู้การทำผลิตภัณฑ์คุ้กกี้และเค้ก แก่นักเรียนและครู โรงเรียนอรุโณทัย จังหวัดลำปาง จำนวน 50 คน ณ อาคารปฏิบัติการสาขาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง           การจัดอบรมดังกล่าวเป็นหนึ่งในพันธกิจของมหาวิทยาลัยด้านการวิจัยและบริการวิชาการสู่ชุมชน โดยในการอบรมมี ผศ.ดร. วรรณา  อัมมวรรธน์ อ.อุบลรัตน์  พรหมฟัง ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมรายงานผลการดำเนินงาน การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ด้านสังคมด้วยการเรียนรู้ในชุมชน กรณีศึกษาบ้านต้นมื่น
อังคาร 31 มกราคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

          24-25 มกราคม 2560 อาจารย์ณัฐอมร จวงเจิม อาจารยสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง พร้อมคณะ เข้าร่วมประชุมสัมมนารายงานผลการดำเนินงาน การพัฒนาศักยภาพบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ด้านสังคม ด้วยการเรียนรู้ในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องคลังความรู้สู่ชุมชน สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มทร.ล้านนา (ดอยสะเก็ด)          สำหรับโครงการที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำเสนอคือโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง จัดประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติ
อังคาร 31 มกราคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

          27 มกราคม 2560 ที่ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมเดินการกุศลเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 18 กุมภาพันธ์ นี้ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อมหาวิทยาลัย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา  วนาภิชิต ผู้อำนวยการกองการศึกษา เป็นประธานในการประชุม        สำหรับการจัดกิจกรรมเดินการกุศลเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งนี... >> อ่านต่อ


อาจารย์ มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำไอศกรีมผสมน้ำผึ้ง
อังคาร 31 มกราคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

                   โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง และวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์จากผึ้ง ป่าก๋อย และอาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำไอศกรีมแตงโมผสมนำผึ้ง ไอศกรีมสตรอเบอร์รี่ ไอศกรีมอาโวคาโด ไอศกรีมนมสด ไอศกรีมมะพร้าวน้ำหอม ผสมน้ำผึ้... >> อ่านต่อ


อาจารย์ มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำแยมสับปะรด
อังคาร 31 มกราคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

            ด้วยความร่วมมือระหว่างคลินิกเทคโนโลยีกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โดยอาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ นางสาวสุนิสา ติ๊บคำ เจ้าหน้าที่คลินิกเทคโนโลยี มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำแยมสับปะรด ในกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง แจ้งกำหนดการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพแก่ นศ.ปวส.2 ก่อนสอบ V-NET 26 ก.พ. นี้
อังคาร 31 มกราคม 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง กำหนดจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2  (ปวส.) เพื่อทบทวนความรู้ด้านต่างๆให้แก่นักศึกษา ก่อนการเข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 26 กุมภาพันธ์ 2560 นี้          สำหรับการจัดทบทวนความรู้แก่นักศึกษาระดับ ปวส.2  กำหนดจัดทุกวันพุธ ที่ 1 8 15 และ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 15.00-17.00 น. ประกอบด้วยเนื้อหารายวิชาทักษะภาษาและการสื่อสาร ทักษะการ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 9 ทั้งหมด 9


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา