โลโก้เว็บไซต์ โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูล | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 Tags : โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูล

นักศึกษาการท่องเที่ยวและโรงแรม มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการพี่สอนน้อง ณ โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูล
พุธ 25 พฤศจิกายน 2558 / ข่าวกิจกรรม

    อาจารย์พรพิมล  อริยะวงษ์ อาจารย์สาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เปิดเผยว่า นักศึกษาสาขาท่องเที่ยวและการโรงแรมระดับปริญญาตรีชั้นปีที่1 ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาเทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ จำนวน47คนจัดทำโครงการ “พี่สอนน้อง” ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1จำนวน 30 คน ในวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยาโดยมีวัตถุประสงค์ นักศึกษาจะถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติเพื่อเป็นการ... >> อ่านต่อ


นักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการแบ่งปันความรู้พี่สู่น้อง
พฤหัสบดี 19 พฤศจิกายน 2558 / ข่าวกิจกรรม

    นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดโครงการ แบ่งปันความรู้จากพี่สู่น้อง แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ณ โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน  2558 เพื่อถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจและค่านิยมที่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องเพศศึกษา โดยเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม     >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา