โลโก้เว็บไซต์ โครงการ-bric | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 Tags : โครงการ-bric

คณะนักวิจัย มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมต้อนรับทีมงาน สวพ. ในโอกาสประชาสัมพันธ์โครงการวิจัย Concept paper ประจำปี 2561
พุธ 8 มิถุนายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

       8 มิถุนายน 2559 คณะนักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมต้อนรับ ดร.กัญญณัช ศิริธัญญา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพร้อมทีมงานในโอกาสประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้คณาจารย์นักวิจัยส่งข้อเสนอโครงการ concept paper ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โดยมี ผศ.วิทยา  วนาภิชิต ผู้อำนวยการกองการศึกษา กล่าวต้อนรับคณะทำงาน       ดร.กัญญณัช ศิริธัญญา ผู้อ... >> อ่านต่อ


ทีมงานวิจัยโครงการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์จากอ้อยนำทีมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกอ้อย บ้านสบจาง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
อังคาร 10 พฤษภาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

ด้วยทีมงานวิจัยโครงการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์จากอ้อยเพื่อสร้างมูลค่าและรายได้เพิ่มแก่เกษตรกรชาวไร่อ้อย ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ร่วมกับคณะวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ผศ.ดร.อุเทน คำน่าน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ รองหัวหน้าโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไกรสีห์ พิสิษฐ์กุลอาจารย์ประจำสาขาพืชศาสตร์ ทีมส่งเสริมการปลูก อาจารย์สรวิทย์ ปานพินิจ คณะบริหารธุ... >> อ่านต่อ


สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล จัดโครงการทัศนศึกษาเน้นบัณฑิตนักปฏิบัติ
ศุกร์ 6 พฤษภาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดโครงการทัศนศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นบัณฑิตนักปฏิบัติ ระหว่างวันที่ 18-22 เมษายน 2559อาจารย์วัลจิลีน จันทรวิโรจน์ หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล    กล่าวว... >> อ่านต่อ


นศ.มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วม กิจกรรม
พฤหัสบดี 28 เมษายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

    เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 13.30 น. มทร.ล้านนา ลำปาง โดย ผศ.วิทยา วนาภิชิต ผู้อำนวยการกองการศึกษา ให้เกียรติเป็นประธาน กล่าวเปิดงาน กิจกรรม "โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ งานประกันสังคมสู่สถานศึกษาจังหวัดลำปาง" ประจำปี 2559 โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ด.ต.ปัญญา วงศ์วังสกุล ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 5 เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ และคุณคมสัน สโรบาล นิติกร ชำนาญการ บรรยายให้ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับงานประกันสังคมที่ถูกต้อง ตลอดจนเตรียมความพร้อมให้ นักศึกษาม... >> อ่านต่อ


สำนักประกันฯ มทร.ล้านนา ร่วมกับสำนักประกันฯ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการพัฒนาระบบและติดตามผลงานประกันคุณภาพการศึกษา
อังคาร 29 มีนาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

    สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับ สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดโครงการประชุมสัมมนาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพมุ่งสู่ผู้ปฏิบัติในเขตพื้นที่และโครงการพัฒนาระบบและติดตามผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2559 เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจการดำเนินงานตามเกณฑ์ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพและแผนการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานประกั... >> อ่านต่อ


คุณราชิต ตั้งพระกิตติคุณ ที่ปรึกษาฝ่ายประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา ลำปาง มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมโครงการนักศึกษา
จันทร์ 14 มีนาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

    เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๙เวลา ๑๐.๓๐ น. คุณราชิต ตั้งพระกิตติคุณ กรรมการผู้จัดการร้านไอสไตล์สตูดิโอ และที่ปรึกษาฝ่ายประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา ลำปาง ได้มอบเงินสนับสนุนจำนวน ๕,๐๐๐ บาท ให้กับนักศึกษาสาขาพืชศาสตร์ เพื่อทำโครงการค่ายอาสา ร่วมใจพัฒนาชุมชน กับสาขาพืชศาสตร์ ณ โรงเรียนบ้านอมกิ ต.แม่วะหลวง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก โครงการดังกล่าวจะจัดขึ้นระหว่างวันที่  ๑๑-๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙ เพื่อเป็นการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ การทำงานเป็นทีม ศึกษาความเป็นอยู่สังคมชนบท ปลูกฝังให้นักศึกษามีจิตอาสา มีค... >> อ่านต่อ


ทีมงานวิจัยโครงการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์จากอ้อยพากลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยทำระบบน้ำหยดในแปลงปลูกอ้อยอินทรีย์
ศุกร์ 19 กุมภาพันธ์ 2559 / ข่าวกิจกรรม

    ทีมงานวิจัยโครงการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์จากอ้อยเพื่อสร้างมูลค่าและรายได้เพิ่มแก่เกษตรกรชาวไร่อ้อย ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ร่วมกับคณะวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ผศ.ดร.อุเทน คำน่าน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ รองหัวหน้าโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไกรสีห์ พิสิษฐ์กุล อาจารย์ประจำสาขาพืชศาสตร์ ทีมส่งเสริมการปลูก อาจารย์สรวิทย์ ปานพินิจ คณะบริหารธุรกิจ และศิลปะศาสตร์ กลุ่มงานการตลาด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มลิวรรณ์ กิจชัยเจริญ มทร.ล้านนา น่าน และอาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสต... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับจังหวัด โครงการประกวดแผนธุรกิจ บ.เอพีฮอนด้า
อังคาร 16 กุมภาพันธ์ 2559 / ข่าวกิจกรรม

    นักศึกษาทีม We are Independenceคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โครงการ  Marketing Plan Contest โครงการ 8 by A.P. Honda  ภายใต้แนวคิด  Unblocker, I am โดยประกาศผลเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 ศูนย์การค้าเซนทรัลลำปาง    นางสาวประทุมพร   เครือสุวรรณ นักศึกษาทีม We are Independenceกล่าวว่า การเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ทำให้ได้รับประสบการณ์จริงจากหน่วยงานและองค์กรธุ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรม Sport Unblocker I'am
อังคาร 16 กุมภาพันธ์ 2559 / ข่าวกิจกรรม

    นักศึกษาสาขาการจัดการและนักศึกษาสาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรม Sport Unblocker I'am  ณ อาคารวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 84พรรษา  เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.มนูญ เมฆอรุณกมล รองอธิการบดีร่วมชมและให้กำลังใจในการดำเนินกิจกรรม    สำหรับกิจกรรมในงานมีการจัดแสดงรถฮอนด้า รุ่น zoomer - x  ภ... >> อ่านต่อ


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการพัฒนาพันธุ์พืชของมทร.ล้านนา ณ ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จ.เชียงราย
พุธ 10 กุมภาพันธ์ 2559 / ข่าวกิจกรรม

    สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการพัฒนาพันธุ์พืชของมทร.ล้านนา ณ ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จ.เชียงราย    สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตร การดำเนินงานโครงการพัฒนาพันธุ์พืชของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ณ ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษา... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 21 - 30 ทั้งหมด 43


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา