โลโก้เว็บไซต์ พัฒนาศักยภาพ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 Tags : พัฒนาศักยภาพ

เชิญชวนอาจารย์ บุคลากร มทร.ล้านนาเข้าร่วมโครงการ“พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารโครงการ Project Manager”
จันทร์ 12 มิถุนายน 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวอบรม/เสวนา

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จะมีการจัดทำโครงการ “พัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการบริหารโครงการ (Project Manager)” ซึ่งการพัฒนา Project manager เป็นการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์หรือบุคลากร ให้มีความรู้และมีทักษะในการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพด้านการเขียนข้อเสนอโครงการที่ดีมีข้อมูลครบถ้วน  การติดตามประเมินผล การถอดองค์คามรู้ การถอดบทเรียนและวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจากงานบริการวิชาการ  เพื่อสะท้อนให้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการดำเนินงา... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง แจ้งกำหนดการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพแก่ นศ.ปวส.2 ก่อนสอบ V-NET 26 ก.พ. นี้
อังคาร 31 มกราคม 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง กำหนดจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2  (ปวส.) เพื่อทบทวนความรู้ด้านต่างๆให้แก่นักศึกษา ก่อนการเข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 26 กุมภาพันธ์ 2560 นี้          สำหรับการจัดทบทวนความรู้แก่นักศึกษาระดับ ปวส.2  กำหนดจัดทุกวันพุธ ที่ 1 8 15 และ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 15.00-17.00 น. ประกอบด้วยเนื้อหารายวิชาทักษะภาษาและการสื่อสาร ทักษะการ... >> อ่านต่อ


เชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมสัมมนารายงานผลการดำเนินงาน “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาด้านสังคมด้วยการเรียนรู้ในชุมชน”
จันทร์ 23 มกราคม 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ประชุมสัมมนารายงานผลการดำเนินงาน “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ด้านสังคมด้วยการเรียนรู้ในชุมชน วันที่ ๒๔ – ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมคลังความรู้ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดอยสะเก็ดกำหนดการนำเสนอรายงานเรียนรู้ในชุมชน >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมอบรมระยะสั้นกระบวนการพัฒนาศักยภาพความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาล
จันทร์ 13 มิถุนายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

               10 มิถุนายน 2559 รองศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ  จิตรเจริญ อ.อุบลรัตน์  พรหมฟัง อ.รุ่งทิวา  กองเงิน  อ.ณัฏวลิณคล เศรษฐปราโมทย์ และอ.ชณิชา  จินาการ   อาจารย์ประจำสาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำนักศึกษาสาขาอุตสาหกรรมเกษตร เข้าร่วมอบรมระยะสั้นกระบวนการพัฒนาศักยภาพความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาล สำหรับนิสิต นักศึกษา ประจำปี ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมโอฬารรัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 4 ทั้งหมด 4


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา