โลโก้เว็บไซต์ 2017-06-12 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2017-06-12

ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดสาขาสัตวศาสตร์และประมง
จันทร์ 12 มิถุนายน 2560 / ข่าวรับสมัครงาน

                ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์  สังกัดสาขาสัตวศาสตร์และประมง  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอนประจำหลักสูตรประมง  ในวันที่ 9 มิถุนายน ๒๕60  ไปแล้วนั้น    มหาวิทยาลัยฯ จึงขอป... >> อ่านต่อ


9 มทร.จับมือ สคช. พัฒนาศักยภาพของนักศึกษา สู่ความก้าวหน้าในโลกของการทำงาน
จันทร์ 12 มิถุนายน 2560 / ข่าวกิจกรรม

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) 9 แห่ง ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาศักยภาพสมรรถนะของนักศึกษา เพื่อความก้าวหน้าในโลกของการทำงาน ซึ่งนับเป็นการทำงานบูรณาการทำงานคู่ขนานกับภาคการศึกษา ซึ่งเป็นต้นน้ำของการผลิตผู้เรียนสู่โลกของ... >> อ่านต่อขอเชิญสมัครและชมการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 ระดับภาค
จันทร์ 12 มิถุนายน 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

                สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง ขอเชิญสมัครและชม การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 ระดับภาค  ในวันที่ 19 – 21 กรกฎาคม 2560 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง พบกับกิจกรรม นิทรรศการหน่วยงานกระทรวงแรงงาน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถานศึกษา การออกร้านจำหน่ายสินค้าราคาถูก สินค้าชุมชน สินค้า OTOP สินค้าการเกษตร ฯลฯ การสาธิตอาชีพ สาขาต่าง ๆ ผู้สนใจ... >> อ่านต่อ


เชิญชวนอาจารย์ บุคลากร มทร.ล้านนาเข้าร่วมโครงการ“พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารโครงการ Project Manager”
จันทร์ 12 มิถุนายน 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวอบรม/เสวนา

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จะมีการจัดทำโครงการ “พัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการบริหารโครงการ (Project Manager)” ซึ่งการพัฒนา Project manager เป็นการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์หรือบุคลากร ให้มีความรู้และมีทักษะในการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพด้านการเขียนข้อเสนอโครงการที่ดีมีข้อมูลครบถ้วน  การติดตามประเมินผล การถอดองค์คามรู้ การถอดบทเรียนและวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจากงานบริการวิชาการ  เพื่อสะท้อนให้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการดำเนินงา... >> อ่านต่อ


ประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณาจารย์ส่งข้อเสนอโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
จันทร์ 12 มิถุนายน 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวทุน/วิจัย

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้กำหนดแผนพัฒนากลยุทธ์เพื่อสร้างความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ การวิจัย  และนวัตกรรม  ปี พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๓ เพื่อผลิตผลงานวิจัยที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคม โดยมหาวิทยาลัยฯ ได้สนับสนุนให้ดำเนินงาน “โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม” ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพประชาชนในท้องถิ่นให้มีความพร้อมในการดำรงชีพและมีอาชีพที่มั่นคง ด้วยกระบวนการแบบมีส่... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมต้อนรับทีมงานสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 10 ในโอกาสหารือสถานที่จัดแข่งขันฝีมือแรงงานฯ ครั้งที่ 27 ด้านคอมพิวเตอร์ 3 สาขา
จันทร์ 12 มิถุนายน 2560 / ข่าวกิจกรรม

          วันที่ 12 มิถุนายน 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ เมฆอรุณกมล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมต้อนรับนายชาคริตย์ เดชา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง และคณะฯ  ในโอกาสเข้าหารือสถานที่สำหรับจัดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 ระดับภูมิภาค โดยจะมีการใช้สนามแข่งขันที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จำนวน 3 สาขา ประกอบด้วยสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาเว็บดีไซน์ และสาขากราฟฟิกดีไซน์ ทั้งนี้การแข่งขันดังกล่าวกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-21 กรก... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 7 ทั้งหมด 7


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา