โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมจัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อ สร้างการรับรู้แก่นักเรียน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมจัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อ สร้างการรับรู้แก่นักเรียน

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 12 กุมภาพันธ์ 2562 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 179 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          8 กุมภาพันธ์ 2562 งานแนะแนวการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมจัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อ ในงานเปิดบ้านวิชาการ Hangchat Wittaya Open House ณ โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาแก่นักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป โดยอาจารย์ธีรวัฒน์  เทพใจกาศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภาพร ดีสนาม อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร และนางสาวจิณณ์ณณัช อาณาเขต  นักวิชาการศึกษา ร่วมให้ข้อมูลทางการศึกษาดังกล่าว
          การร่วมจัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาในครั้งนี้ มีการประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี ระดับปริญญาตรี เทียบโอน โดยจะเปิดรับสมัครนักศึกษารอบ TCAS 2 โควตา ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 นี้
          ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ
          ที่มาของข่าว / ภาพ : อาจารย์ธีรวัฒน์  เทพใจกาศ / จิณณ์ณณัช อาณาเขต


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา