โลโก้เว็บไซต์ 2019-02-12 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2019-02-12อาจารย์ มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากร จัดอบรมการทำน้ำพริกสับปะรด
อังคาร 12 กุมภาพันธ์ 2562 / ข่าวกิจกรรม

          ด้วยความร่วมมือระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โดยอาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ นางสาวกัญญารัตน์ โพธิตา เจ้าหน้าที่คลินิกเทคโนโลยี มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำน้ำพริกสับปะรด และสอดแทรกคุณธรรม การคิดดี ทำดี ให้แก่เด็ก และเยาวชน ที่อยู่ระหว่างรอการพิจารณาพิพากษาคดีของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยา... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมจัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อ สร้างการรับรู้แก่นักเรียน
อังคาร 12 กุมภาพันธ์ 2562 / ข่าวกิจกรรม

          8 กุมภาพันธ์ 2562 งานแนะแนวการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมจัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อ ในงานเปิดบ้านวิชาการ Hangchat Wittaya Open House ณ โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาแก่นักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป โดยอาจารย์ธีรวัฒน์  เทพใจกาศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภาพร ดีสนาม อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร และนางสาวจิณณ์ณณัช อาณาเขต  นักวิชาการศึกษา ร่วมให้ข้อมูลทางการศึกษาดังกล่า... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 4 ทั้งหมด 4


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา