โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) มหาวิทยาลัยปลอดเหล้า | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) มหาวิทยาลัยปลอดเหล้า

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 28 มกราคม 2562 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 135 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                25 มกราคม 2562 อาจารย์เรืองพันธุ์  ทรัพย์มี  รองผู้อำนวยการกองการศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา นำเจ้าหน้าที่และนักศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)โครงการหนุนเสริมศักยภาพเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบนเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ณ ห้องลีลาวดี โรงแรมฟูรามา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยมีอธิการบดี /ผู้แทน จาก 10 สถาบันการศึกษาเข้าร่วม
                สำหรับข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว จะมีการร่วมกันดำเนินงานในการป้องกันแก้ไขปัญหา เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดจนลดปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ และร่วมเป็นเครือข่ายมหาวิทยาลัยปลอดเหล้า ภาคเหนือตอนบน โดยมีกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพแกนนำนักศึกษา  การประสานความร่วมมือให้เกิดร้านค้า/กิจการ ปลอดเหล้า/บุหรี่ และปัจจัยเสี่ยง  การส่งเสริมการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งภายในและรอบสถาบันการศึกษา และการเข้าร่วมกิจกรรมกับสถาบันการศึกษาเครือข่าย ตลอดจนพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อป้องกันแก้ไข ปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และปัจจัยเสี่ยง พร้อมสื่อสารแก่สาธารณะ
                ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ
                ภาพ / ที่มาของข่าว : ภานุวัฒน์ วิรัชเกษมออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา