โลโก้เว็บไซต์ น.ศ.คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมงานสัมมนาและการแข่งขันทักษะวิชาการด้านบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 7 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

น.ศ.คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมงานสัมมนาและการแข่งขันทักษะวิชาการด้านบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 7

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 28 มกราคม 2562 โดย จตุพร โปธาคำ จำนวนผู้เข้าชม 474 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมประกวดเขียนแผนธุรกิจและตอบคำถามด้านบริหารธุรกิจและการประกวดสื่อ ในงานสัมมนาและการแข่งขันทักษะวิชาการด้านบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 7 ณ มทร.ตะวันออก วข.จักรพงษภูวนารถ 28-30 ม.ค.62

     นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เข้าร่วมการประกวดเขียนแผนธุรกิจ และการตอบคำถามด้านบริหารธุรกิจและการประกวดสื่อ ในงานสัมมนาและการแข่งขันทักษะวิชาการด้านบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 7 "GLOBAL BUSINESS" ระหว่างวันที่ 28-30 มกราคม 2562 ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ

     สำหรับกิจกรรมที่เข้าร่วมการประกวดแข่งขันฯ ประกอบด้วย กิจกรรมที่ 1 การประกวดเขียนแผนธุรกิจ ได้แก่ นายอัครพล ภูมิพันธ์ นักศึกษาหลักสูตร บธ.บ. บริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจ) ป.ตรี (เทียบโอน) และนายพุฒิพงศ์ ฉิมปุ่น  นักศึกษาหลักสูตร บธ.บ. บริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจ) ป.ตรี (เทียบโอน) โดยมีอาจารย์คงศักดิ์ ตุ้ยสืบ เป็นผู้ควบคุม, กิจกรรมที่ 2 การตอบคำถามด้านบริหารธุรกิจและการประกวดสื่อ ได้แก่ นายณรงค์ธร ดาจักร  นักศึกษาหลักสูตร บธ.บ. บริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจ) ป.ตรี (เทียบโอน), และนางสาวนลินรัตน์ ธนภณไชยศานต์ นักศึกษา บธ.บ. ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ ป.ตรี ชั้นปีที่ 3 โดยมีอาจารย์คนึงนุช สารอินจักร์ เป็นผู้ควบคุม ทั้งนี้สามารถติดตามรายละเอียดกำหนดการการแข่งขันได้ที่เว็บไซต์ www.cpc.ac.th 

ข่าว : จตุพร โปธาคำ
ขอบคุณ ภาพ/ข้อมูล : อาจารย์คงศักดิ์ ตุ้ยสืบ
 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา